Trắc Nghiệm Phần Tiến Hóa

35 Questions  I  By Vovandat1988 on October 26, 2012
Blog Sinh học - cung cấp kiến thức sinh học phổ thông và luyện thi sinh học http://www.zsinhhoc.blogspot.com/

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ? 
A.
B.
C.
D.
2.  Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa? 
A.
B.
C.
D.
3.  Nhân tố qui định chiều hướng tiến hoá của sinh giới là 
A.
B.
C.
D.
4.  Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hoá của sinh vật? 
A.
B.
C.
D.
5.  Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A.
B.
C.
D.
6.  Chọn lọc tự nhiên đào thải các đột biến có hại và tích luỹ các đột biến có lợi trong quần thể. Alen đột biến có hại sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải 
A.
B.
C.
D.
7.  Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của 
A.
B.
C.
D.
8.  Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên? 
A.
B.
C.
D.
9.  Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể? 
A.
B.
C.
D.
10.  Cho các nhân tố sau:  (1) Biến động di truyền.   (2) Đột biến.  (3) Giao phối không ngẫu nhiên.    (4) Giao phối ngẫu nhiên.  Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là: 
A.
B.
C.
D.
11.  Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A.
B.
C.
D.
12.  Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là 
A.
B.
C.
D.
13.  Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiên 
A.
B.
C.
D.
14.  Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên? 
A.
B.
C.
D.
15.  Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A.
B.
C.
D.
16.  Cho các nhân tố sau:  (1) Giao phối không ngẫu nhiên.  (2) Chọn lọc tự nhiên.  (3) Đột biến gen.  (4) Giao phối ngẫu nhiên.  Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là 
A.
B.
C.
D.
17.  Quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến
A.
B.
C.
D.
18.  Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định là 
A.
B.
C.
D.
19.  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen có hại ra khỏi quần thể khi 
A.
B.
C.
D.
20.  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên
A.
B.
C.
D.
21.  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động lên mọi cấp độ tổ chức sống, trong đó quan trọng nhất là sự chọn lọc ở cấp độ 
A.
B.
C.
D.
22.  Cho các nhân tố sau:   (1) Chọn lọc tự nhiên.              (2) Giao phối ngẫu nhiên.           (3) Giao phối không ngẫu nhiên.  (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.          (5) Đột biến.                      (6) Di - nhập gen.  Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 
A.
B.
C.
D.
23.  Theo Thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình 
A.
B.
C.
D.
24.  Theo quan điểm hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên 
A.
B.
C.
D.
25.  Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về 
A.
B.
C.
D.
26.  Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:  (1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.  (2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá. (3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi.  (4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.  (5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.  Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là 
A.
B.
C.
D.
27.  Sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể là mặt chủ yếu của 
A.
B.
C.
D.
28.  Nhân tố tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hoá là 
A.
B.
C.
D.
29.  Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể 
A.
B.
C.
D.
30.  Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là 
A.
B.
C.
D.
31.  Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến (quá trình đột biến) có vai trò cung cấp 
A.
B.
C.
D.
32.  Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A.
B.
C.
D.
33.  Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do
A.
B.
C.
D.
34.  Theo quan niệm hiện đại, nhân tố làm trung hoà tính có hại của đột biến là 
A.
B.
C.
D.
35.  Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân thì alen đó 
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade