Trắc nghiệm Sinh học 12. Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen

1 câu hỏi  I  By Nguyendinhthanh
Please take the quiz to rate it.

Trắc Nghiệm Sinh Học 12. Bài 3. Điều Hòa Hoạt động Của Gen
Trắc nghiệm Sinh học 12 - Phần di truyền và biến dị Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen Nên tham khảo nội dung bài học trước khi làm bài trắc nghiệm (Có thể tham khảo tại http://www.sinhhoc101112.come.vn)

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Prôtêin điều hoà liên kết với vùng nào trong Opêron để ngăn cản quá trình phiên mã?
1.
2.
3.
4.
2.  Các trình tự trong cấu trúc của Operon Lac ở E.coli theo thứ tự:
1.
2.
3.
4.
3.  Điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ nào?
1.
2.
3.
4.
4.  Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường có Lactôzơ, phát biểu nào sau đây không đúng?
1.
2.
3.
4.
5.  Ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra
1.
2.
3.
4.
6.  Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi
1.
2.
3.
4.
7.  Trong mô hình cấu trúc Opêron Lac,trình tự các cấu trúc nào sau đây là đúng?
1.
2.
3.
4.
8.  Trình tự trong vùng điều hoà của Opêron:
1.
2.
3.
4.
9.  Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường không có Lactôzơ,phát biểu nào sau đây là không đúng?
1.
2.
3.
4.
10.  Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động (promoter) là
1.
2.
3.
4.
11.  Điều hoà hoạt động của gen là gì?
1.
2.
3.
4.
12.  Cơ chế điều hòa hoạt động của các gen đã được Jacôp và Mônô (1961) phát hiện ở
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.