SOAL REMIDI UHB 2 BAHASA JAWA SEMESTER I KELAS X TH. 2009-2010

20 Questions  I  By Yuyun Dian
Please take the quiz to rate it.

Soal Remidi Uhb 2 Bahasa Jawa Semester I Kelas X Th. 2009-2010
Soal awujud pilihan gandha cacahe 20 digarap kanthi wektu 15 menit!

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Bapak lan ibu arep … ing … Budhe Sri kang … kersa mantu. Sanajan arep tindak jagong Bapak lan Ibu …. busana kang prasaja. Tembung ingkang trep kanggo  jangkepi ukara mawa basa ngoko alus ing dhuwur yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Ina pinter matematika, lan Ani pinter IPA kekarone tlaten etungan. Mulane bocah loro iku tansah guyub rukun amarga padha pamikire. Iku rak padha karo….
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Gatekna pacelathon ngisor iki! Adi                  : “Hallo…! Sugeng sonten !” Pak Brata      :      “Sugeng sonten. Sinten punika nggih?” Adi                  :  “….” Pak Brata       : “Inggih leres.Iki Nak Adi kancane Toro ta?” Ceceg-ceceg wonten nginggil supados jangkep kaisi ukara kang trep yaiku…
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Bu Sinta               = “O, Nak Ida ta. Andin  mau ya neng omah, nanging lagi metu sedhela.” Ida                         = ”Nuwun sewu, Andin (1)……dhateng pundi  nggih,Bu. Kinten- kinten (2)……jam pinten?.” Tembung ingkang trep kangge jangkepi ceceg-ceceg mawa tandha angka (1) lan (2) miturut unggah-ungguh ingkang leres inggih punika….
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Ibu                         = ”Halo, iki Bramastri ya.” Bramastri             = ”Inggih Bu, wonten menapa?” Ibu                         = ”Adhik mau wis mangan apa durung lan saiki wis diadusi apa durung?’ Bramastri             = ”Adhik mau wis mangan lan wis adus, saiki lagi dolan.”   Aturipun Bramastri ingkang kagaris ngandhap menawi kaewahi dados basa krama ingkang trep kaliyan unggah-ungguh basa inggih punika….
A.
B.
C.
D.
E.
6.  1.  Perkara kasebut antara Iiya yaiku tata ba­tine (mind set) wong Banyumas dhewe. 2. Ana pirang­-pirang perkara 3. Sing dimaksud tata batin isih akeh wong Banyumas duwe anggepan yen Banyu­mas iki  mujudake tinggalane penjajah 4. Miturut Ahmad Tohari kenangapa pa­dha isin, ora gelem, ora bisa nganggo Basa Jawa       Banyumasan.   Ukara-ukara ing dhuwur menawa diurutake supaya dadi paragraf kang becik, yaiku…
A.
B.
C.
D.
E.
7.   Wulangan basa Jawa perlu tumrap bocah. Kabeh mau ora bisa owal saka sejarah kabudayan Tanah Jawa. Apa maneh kanggo kahanan sajroning jaman saya suwe saya kendho. Anggone nyinauni wulangan basa Jawa kaya dilalekna. Kabeh mau kabukti ananging majune teknologi sing canggih lan modern. Banjur ninggalna kabeh mau tanpa alesan jarene kabeh mau kuna. Nanging bocah-bocah saiki yen padha basa nganggo krama apa maneh krama inggil wis padha ora bisa. Bedane adoh banget mbok menawa dipadhakna karo dhek Jaman biyen. Bocah-bocah padha wasis basa. Ukara utamane yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Wacan ing dhuwur angka 7 yen dititik saka panggonan ukara utama diarani paragraf….
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Basa Jawa jaman saiki kaya dilalekna ( miturut wacan angka 7),  buktine yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Sawise suwe Basa Jawa ora dadi mata pelajaran ing bangku SMA, bareng taun 2005 iki mlebu ing bangku SMA minangka salah sijine mata pelajaran, ana rong penemu yaiku penemu sing pro Ian kontra. Olehe pro amarga mesthi bae kanthi mlebu ing bangku sekolahan Basa Jawa bakal Iuwih ngrembaka, tundhone bakal lestari tetep urip ing Indonesia iki. Dene sing kontra, salah sijine jalaran kontra amarga tenaga pengajar sing dianggep mumpuni kang mulang ing SMA kurang, yen ora oleh disebut ora ana. Underan wacan ing dhuwur yaiku ….
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Paling ora iki 'kesan' sing penulis rasakake. …. mangkono, yen dibandhingake, pangiring, purwaka, atur sapala, apa 'pengantar' ing buku­buku antologi esai Ian kritik sastra luwih lumayan …. ing antologi karya sastra. Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing paragraf dhuwur yaiku ....
A.
B.
C.
D.
E.
12.  Ing babagan pendapatan saka sektor pariwisata, sejatine obyek wisatane cukup ana. Kabupaten kang nduwe semboyan Bersemi (Bersih-­sehat-mantap-indah) nduwe ora kurang saka 30-an obyek wisata kang perlu digarap. ….. Ukara kang trep kanggo jangkepi ceceg-ceceg ing paragraf dhuwur, yaiku…
A.
B.
C.
D.
E.
13.  1. Nggambaraken samubarang upamane kahanan 2. Nggambaraken samubarang upamane papan 3. Nggambaraken samubarang upamane manungsa 4. Bisa menehi gambaran marang sing maca kaya-kaya  bisa ndeleng dhewe 5. Asipat mbujuk supaya sing maca melu nuruti marang apa kang dikarepake pengarang Pranyatan ing dhuwur minangka titikanipun karangan deskripsi, kajaba…..
A.
B.
C.
D.
E.
14.  Jaman taun pitung puluhan (1970) Negara Suriname durung merdika, isih dadi bageyane Negara Landa. Akeh wong saka tlatah Jawa sing turun-temurun, nak-kumanak padha urip ing Negara Suriname, lan manggon ing desa-desa sing jenenge wae nganggo jenengan Jawa, ora beda karo ing kene, kayata; desa Tamanrejo, Sidorejo, Sidodadi lan isih akeh maneh liyane. Suasane meh padha karo desa-desa ing Jawa Tengah kene.. Rasane kaya ora urip ing Negara liya, ning urip ing tlatah Jawa wae. Tekan keseniane barang ya meh padha wae. Dhasare mbiyen pancen ya wong seka tlatah Jawa. Manut pethilan ing dhuwur topik paragraf ing dhuwur….
A.
B.
C.
D.
E.
15.  Pranyatan kang ora trep  karo wacan ing dhwur  yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
16.  Gatekna pethilan cerkak ngisor iki! Kaya adat saben, tekan pojokan pasar dheweke mandheg. Angkringe diselehna neng ngisor wit ringin. Ing kana wong­-wong wis dha ngenteni. Pancen seger, panas-panas ngombe dhawet neng ngi­sor wit ringin sing adhem. Wong-wong kuwi enggal bae rebutan njaluk didoli dhawet. Wong-wong sing saben dina sa­ba pasar. Ana bakul, ana tukang becak Ian liya-Iiyane. Latar/setting cerkak ing pethilan dhuwur yaiku….
A.
B.
C.
D.
E.
17.  Gatekna pethilan cerkak ngisor iki! Pancen. Wingi awan ana kampanye saka Partai Jagung. Pak Bejo, caleg partai politik sing akeh pendhukunge kuwi sing dadi juru kampanye Partai Jagung. Sawi­se rampung anggone orasi, Pak Bejo mu­dhun saka panggng mlaku tumuju mo­bile, dikawal satgas nganggo klambi lo­reng-loreng meh kaya tentara. Ing te­ngahe dalan sadurunge tekan mobil, Pak Bejo mandheg pas neng ngarepe Kang Karjo sing nalika kuwi lagi mrema neng lapangan panggonan kampanye. Pak Bejo njaluk didoli dhawet sak gelas. Wong-wong padha ngguyu. Eram, dene ana wong gedhe gelem ngombe dhawet saka bakul pinggir dalan. Mbarengi karo Pak Bejo nampani dhawet sa­ka tangane Kang Karjo, ana wartawan sing njepret nganggo tustele, dipacak neng koran diva iki. Ing warta koran sing diwacakna Supardi uga dicethakna janji­ne Partai Jagung. Suk yen sida menang pemilu, mesti bakal ngupayakna kesejah­teraane wong cilik. Mula Pak Bejo pesen supaya kabeh dha nyoblos Partai Jagung, awit miturut Pak Bejo ya mung Partai Ja­gung sing paling perduli karo nasibe rakyat….. Ing pethilan cerkak kasebut sinten ingkang purun ngunjuk dhawet ing atasipun priyayi….
A.
B.
C.
D.
E.
18.  Saka pethilan cerkak angka 17 ing dhuwur ngandhut amanat….
A.
B.
C.
D.
E.
19.  Gatekna  pethilan cerkak ngisor iki! Semono uga babagan janji kang wis kawedhar saka ucape Pandhita/Ulama utawa Ratu/Pangarsa kudu ana buktine. Yen ora mesthi wae ilang kapitayane, jalaran masyarakat bakale bingung endi sing kudune dienut lan endi sing kudune dadi panutan. Mula kabeh ucape kudu ana kanyatan lan buktine, kabeh tetembungane lan tumindake kudu jujur lan bener, kena kanggo panuladhan kabeh para kawulane. Samangsa duwe rasa kang ora seneng aja nganti kawektu ing tembung, prayoga disimpen sing rapet. Jalaran kabeh ucape lan tetembungane bakal ndayani tumrap sakabehing kahanan. Pethilan cerkak ing nginggil ngandhut budi pekerti, inggih punika….
A.
B.
C.
D.
E.
20.  Iki lho leren sik. Aku mau nggawa tela godhog karo the. Ayo diserbu dhisik!”, sumeh, grapak, semanak lan eseme sing ngatonake untu gingsule, sak weruhku ora tau copot saka legeyane Kang Parman. Aku dijak munggah gubuge. Banjur bontote, tela godhog sing dibuntel godhong lan tehe sing diwadhahi botol aqua, didhasarake ing amben-ambenan gubug.” Ing ngisor iki kang ora kalebu watake Kang Parman yaiku…
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.