คำแปลราชาศัพท์

10  I  By Tonkla
Please take the quiz to rate it.

คำแปลราชาศัพท์

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  พระดรรชนี ในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
  • A. 

   ฟัน

  • B. 

   นิ้วชี้

  • C. 

   หน้าผาก

  • D. 

   ท้อง


 • 2. 
  ท้อง แปลว่า
  • A. 

   พระขนอง

  • B. 

   พระองคุลี

  • C. 

   พระเกศา

  • D. 

   พระอุทร


 • 3. 
  พระเกศา แปลว่า   
  • A. 

   ท้อง

  • B. 

   ผม

  • C. 

   ฟัน

  • D. 

   จมูก


 • 4. 
  ฟัน แปลว่า
  • A. 

   พระทนต์

  • B. 

   พระองคุลี

  • C. 

   พระเกศา

  • D. 

   พระอุทร


 • 5. 
  พระนาสิก แปลว่า
  • A. 

   จมูก

  • B. 

   เอว

  • C. 

   หน้าผาก

  • D. 

   ลิ้น


 • 6. 
  ลิ้น แปลว่า
  • A. 

   พระโมฬี

  • B. 

   พระนลาฎ

  • C. 

   พระชิวหา

  • D. 

   พระอุทร พระอุทร


 • 7. 
  บั้นพระองค์, พระกฤษฎี แปลว่า
  • A. 

   หน้าผาก

  • B. 

   หลัง

  • C. 

   ท้อง

  • D. 

   เอว


 • 8. 
  หลัง  แปลว่า
  • A. 

   พระอุทร

  • B. 

   พระขนอง

  • C. 

   พระอุทร

  • D. 

   พระอังสะ


 • 9. 
  พระโอษฐ์ แปล่ว่า
  • A. 

   ท้อง

  • B. 

   ปาก

  • C. 

   หลัง

  • D. 

   บ่า


 • 10. 
  หู แปลว่า
  • A. 

   พระอังสะ

  • B. 

   พระกรรณ

  • C. 

   พระขนอง

  • D. 

   พระชานุ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.