ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด ไท่ใช่ เด็กพิการ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดคือความหมายของ สถานรับเลี้ยงเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
6.  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
8.  สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป คือความหมายของข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
10.  จากข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
11.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
1.
2.
3.
4.
12.  ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
1.
2.
3.
4.
13.  เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
14.  เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
1.
2.
3.
4.
16.  บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุเท่าใด
1.
2.
3.
4.
17.  การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใด ระหว่่างสืบเสาะและพินิจเพื่หาวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำได้เท่าใด
1.
2.
3.
4.
18.  หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกทารุณกรรม ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ตำรวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทำทารุณกรรมต่อเด็กมากักขังไว้กำหนดครั้งละเท่าใด
1.
2.
3.
4.
19.  ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีความผิด
1.
2.
3.
4.
20.  ผู้ใดกระทำการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.