ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ ุ6 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ประกาศวันที่เท่าใด
  • A. 

   2 ตุลาคม 2546

  • B. 

   3 ตุลาคม 2546

  • C. 

   1 พฤษภาคม 2547

  • D. 

   2 พฤษภาคม 2547


 • 2. 
  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   พ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


 • 3. 
  บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็ก

  • B. 

   เยาวชน

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   นักศึกษา


 • 4. 
  ข้อใด ไท่ใช่ เด็กพิการ ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
  • A. 

   เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

  • B. 

   เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

  • C. 

   เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง

  • D. 

   เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ


 • 5. 
  ข้อใดคือความหมายของ สถานรับเลี้ยงเด็กตามพรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
  • A. 

   สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป

  • B. 

   สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป

  • C. 

   สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป

  • D. 

   สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป


 • 6. 
  พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีทั้งสิ้นกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   ุ6 หมวด 86 มาตรา

  • B. 

   7 หมวด 88 มาตรา

  • C. 

   8 หมวด 86 มาตรา

  • D. 

   9 หมวด 88 มาตรา


 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้รักษาการตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546
  • A. 

   รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • B. 

   รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


 • 8. 
  สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป คือความหมายของข้อใด
  • A. 

   สถานรับเลี้ยงเด็ก

  • B. 

   สถานแรกรับ

  • C. 

   สถานสงเคราะห์

  • D. 

   สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ


 • 9. 
  ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


 • 10. 
  จากข้อ 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   1 ใน 3

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

  • C. 

   2 ใน 3

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3


 • 11. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5 ปี


 • 12. 
  ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   เลขาธิการ สพฐ.


 • 13. 
  เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
  • A. 

   4 ประเภท

  • B. 

   ุ6 ประเภท

  • C. 

   8 ประเภท

  • D. 

   9 ประเภท


 • 14. 
  เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมีกี่ประเภท
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9


 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
  • A. 

   เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

  • B. 

   เด็กที่ถูกทารุณกรรม

  • C. 

   เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

  • D. 

   เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ


 • 16. 
  บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุเท่าใด
  • A. 

   20 ปี

  • B. 

   20 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   24 ปี

  • D. 

   24 ปีบริบูรณ์


 • 17. 
  การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใด ระหว่่างสืบเสาะและพินิจเพื่หาวิธีคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทำได้เท่าใด
  • A. 

   ไม่เกิน 7 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 7 วันทำการ

  • C. 

   ไม่เกิน 15 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 วันทำการ


 • 18. 
  หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกทารุณกรรม ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ตำรวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทำทารุณกรรมต่อเด็กมากักขังไว้กำหนดครั้งละเท่าใด
  • A. 

   ไม่เกิน 30 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 60 วัน

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 วัน

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 60 วัน


 • 19. 
  ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 มีความผิด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 • 20. 
  ผู้ใดกระทำการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.