ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 POSDCORB & Deming Cycle
10 Questions
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 57 POSDCORB & Deming Cycle

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ