ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 48 O-NET,A-NET , NT , LAS , GAT , PAT
14 Questions
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 48 ONET , NT , LAS , GAT , PAT

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ