ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ Tracking Sustem
10
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ