ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 4 หลักสูตรแกนกลางฯ 2551
30
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ