ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3 ชุด 3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี Sp2

30 Questions  I  By Tuewsob on November 19, 2009
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3  ชุด  3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี SP2 กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามสโลแกน 3 ดี
A.
B.
C.
D.
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี อยู่ในข้อใดของ 3 ดี
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
A.
B.
C.
D.
5.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายของนโยบาย 3ดี ข้อใดไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใด คือ มิติที่มุ่งเน้นในโรงเรียนดีใกล้บ้าน
A.
B.
C.
D.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ เงื่อนไขโรงเรียน 3 ดี ประจำตำบล
A.
B.
C.
D.
8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราส่วนที่มุ่งเน้นให้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ
A.
B.
C.
D.
9.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 4 ใหม่
A.
B.
C.
D.
10.  การแยกบัญชีเงินเดือนและเงินวิทยฐานของครูและบุคลากรออกจากกันเป็นมาตรการข้อใด
A.
B.
C.
D.
11.  การรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เป็นมาตรการหลักข้อใด
A.
B.
C.
D.
12.  Area Based เกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
A.
B.
C.
D.
13.  การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอย่างมีคุณภาพเกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
A.
B.
C.
D.
14.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษา 5 ฟรี
A.
B.
C.
D.
E.
15.  โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการในทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
A.
B.
C.
D.
16.  Tutor Channel เกี่ยวข้องกับข้อใด
A.
B.
C.
D.
17.  เด็กชั้นใดได้ดื่มนมโรงเรียนฟรีตามโครงการ 5 ฟรี
A.
B.
C.
D.
18.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอาหารกลางวันฟรี
A.
B.
C.
D.
19.  ตามนโยบาย 5 ฟรี ผู้พิการสามารถได้รับการศึกษาฟรีจากระดับใดบ้าง
A.
B.
C.
D.
20.  สพฐ.รับงบประมาณวงเงิน ตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 วงเงินรวมเท่าใด
A.
B.
C.
D.
21.  จากข้อ 20 ผ่านความเห็นชอบแล้วกี่โครงการ
A.
B.
C.
D.
22.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
23.  หมวดเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นอัตราส่วนร้อยละมากที่สุดตาม SP2 คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
24.  ข้อใดไม่อยู่ในแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเภทที่ 1
A.
B.
C.
D.
25.  World Class คืออะไร
A.
B.
C.
D.
26.  ข้อใดที่มีเฉพาะใน World Class
A.
B.
C.
D.
27.  ข้อใด ไม่มีในห้องสมุด 3 ดี
A.
B.
C.
D.
28.  Word Class มีจำนวนกี่โรงเรียน
A.
B.
C.
D.
29.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552
A.
B.
C.
D.
E.
30.  ข้อใดไม่ใช่มาตรการจัดหาพัสดุ ตามนโยบายการศึกษา 3ดี 4 ใหม่ 5ฟรี SP2
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz