ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3 ชุด 3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี SP2

30  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3  ชุด  3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี Sp2
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 3  ชุด  3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี SP2 กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามสโลแกน 3 ดี
1.
2.
3.
4.
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี อยู่ในข้อใดของ 3 ดี
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
1.
2.
3.
4.
5.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายของนโยบาย 3ดี ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใด คือ มิติที่มุ่งเน้นในโรงเรียนดีใกล้บ้าน
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใด ไม่ใช่ เงื่อนไขโรงเรียน 3 ดี ประจำตำบล
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราส่วนที่มุ่งเน้นให้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 4 ใหม่
1.
2.
3.
4.
10.  การแยกบัญชีเงินเดือนและเงินวิทยฐานของครูและบุคลากรออกจากกันเป็นมาตรการข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  การรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เป็นมาตรการหลักข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  Area Based เกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
1.
2.
3.
4.
13.  การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอย่างมีคุณภาพเกี่ยวข้องกับข้อใดใน 4 ใหม่
1.
2.
3.
4.
14.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษา 5 ฟรี
1.
2.
3.
4.
5.
15.  โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการในทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  Tutor Channel เกี่ยวข้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  เด็กชั้นใดได้ดื่มนมโรงเรียนฟรีตามโครงการ 5 ฟรี
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอาหารกลางวันฟรี
1.
2.
3.
4.
19.  ตามนโยบาย 5 ฟรี ผู้พิการสามารถได้รับการศึกษาฟรีจากระดับใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
20.  สพฐ.รับงบประมาณวงเงิน ตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 วงเงินรวมเท่าใด
1.
2.
3.
4.
21.  จากข้อ 20 ผ่านความเห็นชอบแล้วกี่โครงการ
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
23.  หมวดเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นอัตราส่วนร้อยละมากที่สุดตาม SP2 คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
24.  ข้อใดไม่อยู่ในแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเภทที่ 1
1.
2.
3.
4.
25.  World Class คืออะไร
1.
2.
3.
4.
26.  ข้อใดที่มีเฉพาะใน World Class
1.
2.
3.
4.
27.  ข้อใด ไม่มีในห้องสมุด 3 ดี
1.
2.
3.
4.
28.  Word Class มีจำนวนกี่โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552
1.
2.
3.
4.
5.
30.  ข้อใดไม่ใช่มาตรการจัดหาพัสดุ ตามนโยบายการศึกษา 3ดี 4 ใหม่ 5ฟรี SP2
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.