ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10

11 Questions  I  By Tuewsob on December 5, 2009
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 24 รวมระเบียบชุดที่ 10-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถ นศึกษา พ.ศ.2547-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ละนักศึกษา พ.ศ. 2548-ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการพานักเรียนนัก ึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันเปิดเรียน ชักธงชาติอย่างไร
A.
B.
C.
D.
2.  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนดใครเป็นผู้อนุญาต
A.
B.
C.
D.
3.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษากี่วัน
A.
B.
C.
D.
4.  จากข้อ 3 คือวันใดบ้าง
A.
B.
C.
D.
5.  ระเบียบ ศธ ว่าการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใด ไม่ใช่ การลงโทษตามระเบียบ ศธ การลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
A.
B.
C.
D.
7.  การทำโทษนักเรียนนักศึกษาสถานใดให้เชิยผู้ปกครองหรือบิดามารดามารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้
A.
B.
C.
D.
8.  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีกี่สถาน
A.
B.
C.
D.
9.  ข้อใด ไม่ใช่ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ พ.ศ.2548
A.
B.
C.
D.
10.  ตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ให้มีอัตราส่วนครู 1 คนดูแลนักเรียนกี่คน
A.
B.
C.
D.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz