ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52

31  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 20 เลือกตั้ง ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ.52กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กำหนดให้วันใดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
2.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ดูแลการสรรหา และการเลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
3.  มาตราใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการทำผิดการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไข พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
4.  มาตราใดของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551 ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
1.
2.
3.
4.
5.  ครูดำ กล่าวหาว่า ครูแดงซึ่งสมัคร อ.ก.ค.ศ.ว่าซื้อเสียงเลือกตั้ง ครูดำมีความผิดตามมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551
1.
2.
3.
4.
6.  ในการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ข้าราชการครูต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เข้ากับมาตราใดของพรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551
1.
2.
3.
4.
7.  ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
1.
2.
3.
4.
8.  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน
1.
2.
3.
4.
9.  อัตราส่วน ก.ค.ศ. ของผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : บุคลากรทางการศึกษาอื่น คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  อายุของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับผู้แทน ผอ.เขต ใน ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
5.
12.  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ. ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาเป็นเวลาเื่ท่าใด
1.
2.
3.
4.
13.  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วเท่าใด
1.
2.
3.
4.
14.  กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษามาแล้วอย่างไร
1.
2.
3.
4.
15.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.มีวาระอย่างไร
1.
2.
3.
4.
16.  ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอย่างไร
1.
2.
3.
4.
17.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
18.  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่งทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
5.
21.  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
1.
2.
3.
4.
22.  อัตราส่วนผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. ของผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
23.  ตำแหน่งใดถูกยกเลิกในอนุกรรมการโดยตำแหน่งของ อ.ก.ค.ศ.
1.
2.
3.
4.
24.  อ.ก.ค.ศ.มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
1.
2.
3.
4.
25.  ใครเป็นประธานสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
26.  ผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ.มีกี่คน
1.
2.
3.
4.
27.  ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.ต้องเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ.กี่คน
1.
2.
3.
4.
28.  ประธานกรรมการใน ก.ค.ศ. คือใคร
1.
2.
3.
4.
29.  ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. คือใคร
1.
2.
3.
4.
30.  กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ มีความแตกต่างกันกี่คน
1.
2.
3.
4.
31.  ใครดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.