ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2 ประกอบด้วย -ระเบียบการแก้ไขวันเดือน ีเกิด นักเรียนนักศึกษา 2547 , ระเบียบ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุ มทนา 2547 , ระเบียบว่าด้วยการลงโทษน กเรียนนักศึกษา 2548

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 การเขียนผิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ให้ใครเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้อง
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  • C. 

   นายทะเบียน

  • D. 

   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนนักศึกษา


 • 2. 
  จากข้อ 1 การแก้ไขให้ปฏฺบัติอย่างไร
  • A. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง โดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยหมึกสีดำ ลงนามผู้แก้ และวันเดือนปี ย่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  • B. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง โดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ลงนามผู้แก้ และวันเดือนปี ย่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  • C. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง โดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้ และวันเดือนปี ย่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  • D. 

   ขีดฆ่าด้วยหมึกสีดำ โดยประณีตแล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยหมึกสีแดง ลงนามผู้แก้ และวันเดือนปี ย่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง


 • 3. 
  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดประกอบการพิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ทะเบียนบ้าน

  • B. 

   สูติบัตร

  • C. 

   ทะเบียนคนต่างด้าว

  • D. 

   บัตรประจำตัวประชาชน


 • 4. 
  ตามระเบียบว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา และออกประกาศเกียรติคุณบัตร เท่าใด
  • A. 

   ไม่ถึงห้าล้านบาท

  • B. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาท

  • C. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท

  • D. 

   ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป


 • 5. 
  เลขาธิการ สพฐ. ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา ในจำนวนเท่าใด
  • A. 

   ไม่ถึงห้าล้านบาท

  • B. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป

  • C. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท

  • D. 

   ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป


 • 6. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจจในการขอบคุณหรืออนุโมทนา เท่าใด
  • A. 

   ไม่ถึงห้าล้านบาท

  • B. 

   ตั้งแต่ห้าล้านบาทและไม่ถึงสิบล้านบาท

  • C. 

   ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป

  • D. 

   ไม่ถึงสิบล้านบาท


 • 7. 
  การบริจาคตั้งแต่เท่าไรเป็นต้นไปให้ประกาศอนุโมทนาลงราชกิจจานุเบกษาด้วย
  • A. 

   หนึ่งล้านบาท

  • B. 

   สองล้านบาท

  • C. 

   สามล้านบาท

  • D. 

   ห้าล้านบาท


 • 8. 
  การบริจาคเท่าใดที่ผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงขอพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเกียรติแก่สถานที่ที่ได้สร้างขึ้นได้ด้วย
  • A. 

   หนึ่งล้านบาท

  • B. 

   สองล้านบาท

  • C. 

   สามล้านบาท

  • D. 

   ห้าล้านบาท


 • 9. 
  ตามระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษามีความมุ่งหมายเพื่ออะไร
  • A. 

   เพื่อให้เข็ดหลาบ

  • B. 

   เพื่ออบรมสั่งสอง

  • C. 

   เพื่อปรับเปลี่ยนความประพฤติ

  • D. 

   เพื่อให้เป็นคนดี


 • 10. 
  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8


 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
  • A. 

   การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง

  • B. 

   การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด

  • C. 

   การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  • D. 

   การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


 • 12. 
  เมื่อเปิดปัญหาจากการใช้ระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการ กคศ.


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.