ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2

12  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 16 รวมระเบียบชุดที่ 2 ประกอบด้วย -ระเบียบการแก้ไขวันเดือน ีเกิด นักเรียนนักศึกษา 2547 , ระเบียบ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุ มทนา 2547 , ระเบียบว่าด้วยการลงโทษน กเรียนนักศึกษา 2548

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 การเขียนผิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ให้ใครเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  จากข้อ 1 การแก้ไขให้ปฏฺบัติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดประกอบการพิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  ตามระเบียบว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา และออกประกาศเกียรติคุณบัตร เท่าใด
1.
2.
3.
4.
5.  เลขาธิการ สพฐ. ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา ในจำนวนเท่าใด
1.
2.
3.
4.
6.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจจในการขอบคุณหรืออนุโมทนา เท่าใด
1.
2.
3.
4.
7.  การบริจาคตั้งแต่เท่าไรเป็นต้นไปให้ประกาศอนุโมทนาลงราชกิจจานุเบกษาด้วย
1.
2.
3.
4.
8.  การบริจาคเท่าใดที่ผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงขอพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเกียรติแก่สถานที่ที่ได้สร้างขึ้นได้ด้วย
1.
2.
3.
4.
9.  ตามระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษามีความมุ่งหมายเพื่ออะไร
1.
2.
3.
4.
10.  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มีกี่สถาน
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
1.
2.
3.
4.
12.  เมื่อเปิดปัญหาจากการใช้ระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.