ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 15 รวมระเบียบชุดที่ 1

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 15 รวมระเบียบชุดที่ 1
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ชุดที่ 1 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ไม ใช่ผู้ปกครอง ฯ การชักธงชาติในสถานศึกษา 2547 , การกำหนดเวลาทำงานและวัน ยุดราชการของสถานศึกษา 2547การแก้ไขวันเดือนปีเกิดข งนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑืการศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งให้ สพท.หรือ อปท.ทราบภายในเวลาเท่าใด
1.
2.
3.
4.
2.  ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑืการศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งให้ สพท.หรือ อปท.ทราบภายในเวลาเท่าใด
1.
2.
3.
4.
3.  จากข้อ 1 ผู้ใดขัดขืน ไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  เด็กที่เกิดใน ปีใดต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2553
1.
2.
3.
4.
5.  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ พ.ศ.2547 ในเวลาเปิดเรียนให้ชักธงชาติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
6.  จากข้อ 1 ผู้ใดขัดขืน ไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวางโทษตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจชักธงชาติขึ้นและลงตามกำหนดได้ให้เป็นอำนาจของใครเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
1.
2.
3.
4.
8.  เด็กที่เกิดใน ปีใดต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2553
1.
2.
3.
4.
9.  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชักและประดับธงชาติวันใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
11.  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ พ.ศ.2547 ในเวลาเปิดเรียนให้ชักธงชาติอย่างไร
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใดเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ของข้าราชการในสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
1.
2.
3.
4.
13.  สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานเป็นเวลาเท่าใดในหนึ่งสัปดาห์
1.
2.
3.
4.
14.  สถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจชักธงชาติขึ้นและลงตามกำหนดได้ให้เป็นอำนาจของใครเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
16.  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชักและประดับธงชาติวันใดบ้าง
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ของข้าราชการในสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
1.
2.
3.
4.
19.  สถานศึกษาต้องมีเวลาทำงานเป็นเวลาเท่าใดในหนึ่งสัปดาห์
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.