ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ นพิการ  พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ประกาศวันที่เท่าไร
  • A. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   7 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   8 กุมภาพันธ์ 2551


 • 2. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ใช้บังคับเมื่อใด
  • A. 

   5 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   6 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   5 กุมภาพันธ์ 2552

  • D. 

   6 กุมภาพันธ์ 2552


 • 3. 
  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   3 หมวด 28 มาตรา

  • B. 

   3 หมวด 29 มาตรา

  • C. 

   5 หมวด 28 มาตรา

  • D. 

   5 หมวด 28 มาตรา


 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คนพิการ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
  • A. 

   มีความบกพร่องทางการเห็น

  • B. 

   มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  • C. 

   มีความบกพร่องทางการเดิน

  • D. 

   มีความบกพร่องทางการสื่อสาร


 • 5. 
  ครูการศึกษาพิเศษ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • B. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • C. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • D. 

   ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี


 • 6. 
  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษายกเว้นข้อใด
  • A. 

   ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต

  • B. 

   การจัดการศึกษาคนพิการคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการของบุคคลนั้น

  • C. 

   ได้รับการศึกษาที่มีาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การจัดการศึกษาจัดตามสภาพและศักยภาพของหน่วยงานทางการศึกษา นั้น ๆ ได้


 • 7. 
  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   ปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • C. 

   ปีละ 2 ครั้ง

  • D. 

   อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


 • 8. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีใครเป็นประธานกรรมการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย


 • 9. 
  กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   10 : 20

  • B. 

   20 : 10

  • C. 

   10 : 30

  • D. 

   30 : 10


 • 10. 
  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.