ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับ นพิการ  พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ประกาศวันที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 ใช้บังคับเมื่อใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 มีกี่หมวดกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด ไม่ใช่ คนพิการ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
5.  ครูการศึกษาพิเศษ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษายกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีใครเป็นประธานกรรมการ
1.
2.
3.
4.
9.  กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
10.  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.