ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550

10  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแ ่นดิน  พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ประกาศใช้วันใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใช้บังคับวันใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ฉบับนี้เป็นฉบับที่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
1.
2.
3.
4.
6.  การมอบอำนาจตามมาตรา 38 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 กำหนดให้มอบอย่างไร
1.
2.
3.
4.
7.  การมอบอำนาจ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ให้คำนึงถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
8.  ก.ธ.จ. ย่อมาจากข้อใด
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550
1.
2.
3.
4.
10.  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโรงเรียนจัดอยู่ในส่วนราชการใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.