ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคล

20  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคล
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 10 การบริหารงานบุคคลกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตามกรอบการกระจายอำนาจ พ.ศ.2550 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนกี่เรื่อง
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการบริหารงานบุคคลได้ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 1080 คนสามารถมีรองผู้อำนวยการได้กี่คน
1.
2.
3.
4.
4.  อัตรากำลังข้าราชการครูสายผู้สอนของ สพฐ.โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ครู 1 คน ต่อนักเรียนกี่คน
1.
2.
3.
4.
5.  ใครเป็นผู้อนุมัติการสั่งบรรจุข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1.
2.
3.
4.
6.  จากข้อ 5 ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.
7.  ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
1.
2.
3.
4.
8.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่กรณี
1.
2.
3.
4.
9.  การย้ายในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
10.  ข้าราชการในข้อใดสามารถย้ายได้
1.
2.
3.
4.
11.  โรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารของ ก.ค.ศ. คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ข้าราชการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฏ ก.ค.ศ. ข้อ 7 แสดงว่าได้เลื่อนขั้นตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  ใครมีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครูลาคลอดบุตรได้
1.
2.
3.
4.
14.  ข้าราชการครูลาบวชได้กี่วัน
1.
2.
3.
4.
15.  ข้าราชการครูที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาต้องมีอายุตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
16.  การลาติดตามคู่สมรสสามารถลาได้กี่ปี
1.
2.
3.
4.
17.  พนักงานราชการสามารถลาคลอดบุตรและได้รับค่าตอบแทนระหว่างลากี่วัน
1.
2.
3.
4.
18.  โทษในข้อใดไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของ ผอ.รร.
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.