ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545

30  I  By Tuewsob
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
1.
2.
3.
4.
2.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
3.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 พ.ศ.2545 บังคับใช้เมื่อใด
1.
2.
3.
4.
4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตร
1.
2.
3.
4.
5.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 ยกเลิก ฉบับเดิมกี่มาตรา
1.
2.
3.
4.
6.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
1.
2.
3.
4.
7.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดใด ว่าด้วย บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการจัดการศึกษาตามมาตรา 15
1.
2.
3.
4.
9.  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
1.
2.
3.
4.
10.  เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริมกำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพทางการศึกษา คือความหมายของข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  มาตราใดสำคัญที่สุดใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
14.  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
16.  ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใด ไม่ใช่ คณะบุคคลในรูปของสภา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.
2.
3.
4.
18.  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้ยึดอะไร
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
20.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใด
1.
2.
3.
4.
21.  ผู้ใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน
1.
2.
3.
4.
22.  หมวดใด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.
23.  สมศ.ย่อมาจากอะไร
1.
2.
3.
4.
24.  มาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทำให้เกิดสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
25.  หมวดใดว่าด้วยเรื่องทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1.
2.
3.
4.
26.  หมวดใดว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.
2.
3.
4.
27.  หมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทำให้เกิด พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.
2.
3.
4.
28.  ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือใคร
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใดคือความหมายของคำว่าครู
1.
2.
3.
4.
30.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.