การงานอาชีพ ป.3

4  I  By Borwonwan
Please take the quiz to rate it.

การงานอาชีพ ป.3

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ข้อใดเป็นเวลาที่ใช้ประกอบอาหารเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1.
2.
3.
4.
2.  2. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีของการรับประทานอาหาร
1.
2.
3.
4.
3.  3. ข้อใดเป็นอาหารที่ใช้การถนอมอาหารโดยใช้แสงแดด
1.
2.
3.
4.
4.  4. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับกวาดน้ำที่ขังบนพื้นซีเมนต์
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.