การงานอาชีพ ป.3

4  I  By Borwonwan

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ข้อใดเป็นเวลาที่ใช้ประกอบอาหารเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1.
2.
3.
4.
2.  2. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีของการรับประทานอาหาร
1.
2.
3.
4.
3.  3. ข้อใดเป็นอาหารที่ใช้การถนอมอาหารโดยใช้แสงแดด
1.
2.
3.
4.
4.  4. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับกวาดน้ำที่ขังบนพื้นซีเมนต์
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz