ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3(โครงงาน)

20  I  By Pakdee
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3(โครงงาน)
ให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พิ่มเติมกับครูภักดี คันธี ทำข้อสอบชุดนี้โดยให้นักเรียน กรอกชื่อภาษาอังกฤษ เลขที่ ห้อง ดังตัวอย่าง   pakdee-5-3/6

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1.
2.
3.
4.
2.  2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือตัวแปรในข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  3. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรต้นควรเป็นข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  4. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรตามควรเป็นข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  5. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรควบคุม
1.
2.
3.
4.
6.  6. การศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นโครงงานประเภทใด
1.
2.
3.
4.
7.  7. การสำรวจสภาพดิน อุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่มีเห็นโคนงอก เป็นโครงงานประเภทใด
1.
2.
3.
4.
8.  8. เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าวเป็นโครงงานประเภทใด
1.
2.
3.
4.
9.  9. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่กี่ส่วน
1.
2.
3.
4.
10.  10. ส่วนใดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
11.  11. ส่วนที่เป็นเนื้อหาโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่บท
1.
2.
3.
4.
12.  12. ที่มาและความสำคัญเขียนอยู่ในบทใดของรายงานโครงงาน
1.
2.
3.
4.
13.  13. เอกสารและโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนไว้ในบทใด
1.
2.
3.
4.
14.  14. วิธีดำเนินการ เขียนไว้ในบทใด
1.
2.
3.
4.
15.  15. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนไว้ในบททใด
1.
2.
3.
4.
16.  16. การเขียนกล่าวขอบคุณผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของโครงงานเขียนไว้ในหน้าใด
1.
2.
3.
4.
17.  17. เนื้อหาสรุปย่อของโครงงานดูได้จากส่วนใด
1.
2.
3.
4.
18.  18. เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด
1.
2.
3.
4.
19.  19. เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา จะใส่ไว้ที่ใด
1.
2.
3.
4.
20.  20.หน้าที่อยู่ก่อนส่วนที่เป็นเนื้อหาต้องใส่หมายเลขหน้าแบบใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.