แบบทดสอบเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4  I  By Praphan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธควรปฎิบัติตนอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  วันวิสาขบูชาตรงกับวันในข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือท่านใด
1.
2.
3.
4.
4.  หลักธรรมในข้อใดที่พระองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหบุชา
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.