แบบทดสอบเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4 Questions  I  By Praphan on July 17, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธควรปฎิบัติตนอย่างไร
A.
B.
C.
D.
2.  วันวิสาขบูชาตรงกับวันในข้อใด
A.
B.
C.
D.
3.  พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือท่านใด
A.
B.
C.
D.
4.  หลักธรรมในข้อใดที่พระองค์ทรงแสดงในวันอาสาฬหบุชา
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade