แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

5 Questions  I  By Rodjana on August 9, 2009
คำชี้แจง   1.ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  จำนวน  5  ข้อ             ; 

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.    พันธุกรรมหมายถึงอะไร
A.
B.
C.
D.
2.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมแบบต่อเนื่องคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
3.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีกีแบบ
A.
B.
C.
D.
4.  ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องคือข้อใด?
A.
B.
C.
D.
5.  หมู่เลือด o รับเลือดหมู่ใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade