แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

5  I  By Rodjana
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม
คำชี้แจง   1.ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  จำนวน  5  ข้อ             ; 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.    พันธุกรรมหมายถึงอะไร
1.
2.
3.
4.
2.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมแบบต่อเนื่องคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีกีแบบ
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องคือข้อใด?
1.
2.
3.
4.
5.  หมู่เลือด o รับเลือดหมู่ใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.