แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม

5  I  By Rodjana
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องพันธุกรรม
คำชี้แจง   1.ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  จำนวน  5  ข้อ             ; 

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
    พันธุกรรมหมายถึงอะไร
  • A. 

   การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน

  • B. 

   นิ้วกุดเนื่องจากอุบัติเหตุ

  • C. 

   การคลอดบุตรของมารดา

  • D. 

   การที่ลูกมีอวัยวะครบเหมือนพ่อแม่


 • 2. 
  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมแบบต่อเนื่องคือข้อใด
  • A. 

   ห่อลิ้นได้

  • B. 

   ความสูง

  • C. 

   ผิวดำ

  • D. 

   ผมหยิก


 • 3. 
  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีกีแบบ
  • A. 

   1 แบบ

  • B. 

   2 แบบ

  • C. 

   3 แบบ

  • D. 

   4 แบบ


 • 4. 
  ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไม่ต่อเนื่องคือข้อใด?
  • A. 

   หมู่เลือดA

  • B. 

   ความสูง

  • C. 

   น้ำหนัก

  • D. 

   สายตายาว


 • 5. 
  หมู่เลือด o รับเลือดหมู่ใด
  • A. 

   หมู่ o

  • B. 

   หมู่A

  • C. 

   หมู่ B

  • D. 

   หมู่ AB


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.