แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

13  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู  มาตรฐานที่  3  การจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด  (www.sobbunju.com)
1.
2.
3.
4.
2.  แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกฎหมายที่บัญญัติไว้  
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่ จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นคือความหมายของคำว่า การศึกษา ที่ถูกต้องที่สุด  
1.
2.
3.
4.
6.  .สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
7.  "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"  อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   
1.
2.
3.
4.
9.  "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ        .    
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
11.  การจัดสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดทีต้องจัดเป็นรายภาค
1.
2.
3.
4.
12.  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากบทเรียนคือ ข้อใด  
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใด คือ การศึกษาเป็นรายบุคคล
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.