แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

13  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด  (www.sobbunju.com)
  • A. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

  • C. 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

  • D. 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗


 • 2. 
  แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือข้อใด
  • A. 

   เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน

  • B. 

   เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

  • C. 

   เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 3. 
  ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกฎหมายที่บัญญัติไว้  
  • A. 

   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

  • B. 

   ส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ

  • C. 

   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • A. 

   ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

  • B. 

   ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  • C. 

   ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • D. 

   ผู้สอนมีบทบาทสำคัญทางการเรียนรู้


 • 5. 
  ข้อใดเป็นคือความหมายของคำว่า การศึกษา ที่ถูกต้องที่สุด  
  • A. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • B. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • C. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน

  • D. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


 • 6. 
  .สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • A. 

   หลักสูตร

  • B. 

   แผนการสอน

  • C. 

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  • D. 

   สื่อการเรียนการสอน


 • 7. 
  "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"  อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
  • A. 

   หลักการ

  • B. 

   ความมุ่งหมาย

  • C. 

   จุดมุ่งหมาย

  • D. 

   ระบบการศึกษา


 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   
  • A. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • B. 

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการศึกษา

  • C. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • D. 

   การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง


 • 9. 
  "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ        .    
  • A. 

   หลักการจัดการศึกษา

  • B. 

   ระบบการศึกษา

  • C. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • D. 

   กระบวนการจัดการศึกษา


 • 10. 
  ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   บุคคล

  • B. 

   ครอบครัว

  • C. 

   องค์กร

  • D. 

   มหาวิทยาลัย


 • 11. 
  การจัดสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดทีต้องจัดเป็นรายภาค
  • A. 

   ช่วงชั้น ป. 1 - 3

  • B. 

   ช่วงชั้น ป. 4 -6

  • C. 

   ช่วงชั้น ม. 1 - 3

  • D. 

   ช่วงชั้น ม. 4 – 6


 • 12. 
  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากบทเรียนคือ ข้อใด  
  • A. 

   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

  • B. 

   ส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ

  • C. 

   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 13. 
  ข้อใด คือ การศึกษาเป็นรายบุคคล
  • A. 

   Case Study

  • B. 

   Person Study

  • C. 

   Individual Study

  • D. 

   Education Study


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.