ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

27  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 จิตวิทยาสำหรับครู

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  จิตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
2.  จิตวิทยามีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
3.  Psychology  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ
4.  Phyche แปลว่า  
5.   Logos แปลว่า
6.  จิตวิทยา จึงแปลว่า 
7.  ในปัจจุบัน ความหมายของจิตวิทยา คือ
8.  เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยา     คือ
9.  เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาที่สำคัญมี  4 ประการ คือ
10.  พฤติกรรม (Behavior)   หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกต่าง ๆ ทางร่างกาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
11.  1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)          แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  
12.  ผู้ก่อตั้งกลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) หรือที่เรียกว่า กลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยมคือ
13.  จิตผสม   คือ แนวคิดของใคร
14.  วิธีการหลักที่กลุ่มโครงสร้างของจิตใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ
15.  ผู้นำของกลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism)คือ 
16.  แนวความคิดของกลุ่มหน้าที่ของจิตได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evoluation) ของใคร
17.  วิธี การในการศึกษาคน้คว้าของกลุ่มหน้าที่ของจิตนี้จะใช้การตรวจสอบจิตตนเอง ควบคู่ไปกับการสังเกตเช่นเดียวกันกับกลุ่มใด
18.    ผู้นำของแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) คือ 
19.  ผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)คือ
20.   อิด (Id) คือ  (*****ออกสอบ 7/2554)
21.  อีโก้ (Ego) คือ  
22.  ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ 
23.  เมื่อเข้าสอบโดยไม่ได้อ่านหนังสือ  อิดเกิดความกลัวว่าจะสอบตก  จึงพยายามเกลี้ยกล่อมอีโก้ให้ลอกคำตอบเข้าห้อง ขณะเดียวกันซูเปอร์อีโก้ก็จะพยายามใช้เหตุผลต่าง ๆ เพื่อห้ามไม่ให้ทุจริตการสอบ ท้ายสุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าพลังใดจะมีความเข้มแข็งมากกว่ากัน เป็นต้น (******ออกสอบ 7/2554 ต้องแยกให้ออกว่า id ego super ego ต่างกันยังไง)
24.  ผู้นำกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลต์ (Gestalt Psychology) คือ   
25.  ทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลต์จึงให้ความสำคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่
26.  1) การรับรู้      (Perception)     คือ            
27.  2) การหยั่งเห็น          (Insight)          คือ  
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.