ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

27  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 จิตวิทยาสำหรับครู

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  จิตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร

 • 2. 
  จิตวิทยามีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร

 • 3. 
  Psychology  มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ

 • 4. 
  Phyche แปลว่า  

 • 5. 
   Logos แปลว่า

 • 6. 
  จิตวิทยา จึงแปลว่า 

 • 7. 
  ในปัจจุบัน ความหมายของจิตวิทยา คือ

 • 8. 
  เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยา     คือ

 • 9. 
  เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาที่สำคัญมี  4 ประการ คือ

 • 10. 
  พฤติกรรม (Behavior)   หมายถึง การกระทำหรือการแสดงออกต่าง ๆ ทางร่างกาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • 11. 
  1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)          แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  

 • 12. 
  ผู้ก่อตั้งกลุ่มโครงสร้างนิยม (Structuralism) หรือที่เรียกว่า กลุ่มจิตวิทยาโครงสร้างนิยมคือ

 • 13. 
  จิตผสม   คือ แนวคิดของใคร

 • 14. 
  วิธีการหลักที่กลุ่มโครงสร้างของจิตใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ

 • 15. 
  ผู้นำของกลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism)คือ 

 • 16. 
  แนวความคิดของกลุ่มหน้าที่ของจิตได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evoluation) ของใคร

 • 17. 
  วิธี การในการศึกษาคน้คว้าของกลุ่มหน้าที่ของจิตนี้จะใช้การตรวจสอบจิตตนเอง ควบคู่ไปกับการสังเกตเช่นเดียวกันกับกลุ่มใด

 • 18. 
    ผู้นำของแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) คือ 

 • 19. 
  ผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)คือ

 • 20. 
   อิด (Id) คือ  (*****ออกสอบ 7/2554)

 • 21. 
  อีโก้ (Ego) คือ  

 • 22. 
  ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ 

 • 23. 
  เมื่อเข้าสอบโดยไม่ได้อ่านหนังสือ  อิดเกิดความกลัวว่าจะสอบตก  จึงพยายามเกลี้ยกล่อมอีโก้ให้ลอกคำตอบเข้าห้อง ขณะเดียวกันซูเปอร์อีโก้ก็จะพยายามใช้เหตุผลต่าง ๆ เพื่อห้ามไม่ให้ทุจริตการสอบ ท้ายสุดนั้นขึ้นอยู่กับว่าพลังใดจะมีความเข้มแข็งมากกว่ากัน เป็นต้น (******ออกสอบ 7/2554 ต้องแยกให้ออกว่า id ego super ego ต่างกันยังไง)

 • 24. 
  ผู้นำกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลต์ (Gestalt Psychology) คือ   

 • 25. 
  ทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลต์จึงให้ความสำคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่

 • 26. 
  1) การรับรู้      (Perception)     คือ            

 • 27. 
  2) การหยั่งเห็น          (Insight)          คือ  

Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.