ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

8  I  By Chatchai130520
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์แบ่งเป็นกี่ยุค
1.
2.
3.
4.
2.  ยุคโบราณมักได้ความรู้ความจริงโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ผู้ค้นคิดวิธีการเสาะแสวงหาความรู้โดย อาศัยหลักของเหตุผล ซึ่งเรียกว่า Syllogistic Reasoning หรือวิธีอนุมาน (Deductive reasoning) ซึ่งเป็นการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างองค์ ประกอบหรือขั้นตอนของการหาความรู้ คือ
1.
2.
3.
4.
4.  ขั้นตอนของการหาความรู้โดยวิธีนี้มี กี่ประการคือ
1.
2.
3.
4.
5.  ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาตรรกศาสตร์
1.
2.
3.
4.
6.  วิธีอุปมาน (Inductive reasoning) เป็นแนวคิดของใคร (*****ออกสอบครั้งที่ 7/2554****)
1.
2.
3.
4.
7.  ผู้ที่นำเอาวิธีการของอริสโตเติลและฟรานซิล เบคอน มารวมกัน คือใคร
1.
2.
3.
4.
8.  วิธีการอนุมานและอุปมาน ซึ่งต่อมาได้มีผู้ดัดแปลงแก้ไขให้มีชื่อใหม่ว่า
1.
2.
3.
4.
Back to top
Quiz Comments (1)
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิช าชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิช ชีพครู) รายละเอียด: คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิช าชีพครู ใช้สอบเพื่อรับใบวิชา ชีพครู - ภาษาและเทคโนโลยีสำหร ับครู - การพัฒนาหลักสูตร - การจัดการความรู้ - จิตวิทยาการสำหรับครู - การวัดและประเมินผลกา รศึกษา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา - ความเป็นครู สนใจสั่งซื้อและชำระค ่าบริการที่ เลขที่บัญชี 865-034920-5 เล่มละ 499.- (รวมค่าจัดส่ง) ธ.กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ นายวชิรวิทย์ พาแก้ว ประเภทออมทรัพย์ โอนเงินแล้วโทรแจ้งที ่ 0898912040 ติดต่อทางเมล์ที่ [email protected]
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz