ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

20  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางกา ศึกษา

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การวัดผลและประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  กระบวนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
1.
2.
3.
4.
4.  “นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ ร่วมวางแผนประเมินผลการเรียนรู้” เป็นลักษณะการเรียนรู้ตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  5. กระบวนที่เราทำและได้ตัวเลขหรือสัมพันธ์กับตัวเลขมีน้ำหนักส่วนสูง เช่น น้ำหนัก ส่วนสูงมีความหมายตรงกับคำศัพท์ข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  6.ขอบเขตของคำถามเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (ขอบข่าย 5 W 1 H) การใช้คำถาม ที่ว่า เหตุใดต้องเป็นเช่นนี้ เป็นเวลานี้  เป็นสถานที่นี้ เป็นการใช้คำถามตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  7.การประเมินทางการศึกษามีความหมายทางการประเมินข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
8.  8.ข้อใดเป็นความสำคัญของการประเมินทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
9.  9.ข้อใดเป็นหลักของการประเมินผลทางการศึกษา
1.
2.
3.
4.
10.  10.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
11.  11.ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  12.เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
13.  13.แบบทดสอบอัตนัยเป็นแบบทดสอบใช้วัดความสามารถตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.  14.ข้อใดหมายถึง Construct validity
1.
2.
3.
4.
15.  15. ค่าความยากข้อสอบมีค่าเท่าใด
1.
2.
3.
4.
16.  ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
17.  ข้อใดคือ”มัธยฐาน”
1.
2.
3.
4.
18.  ฐานนิยมของตัวเลขต่อไปนี้ 1, 3 , 4, 5, 2, 4, 7, 4, 1 หมายเลขใดคือฐานนิยม
1.
2.
3.
4.
19.  ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
1.
2.
3.
4.
20.  ปพ. หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.