ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่ 2)

20  I  By Chatchai130520
Please take the quiz to rate it.

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่  2  การพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่ 2)
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู มาตรฐานที่  2  การพัฒนาหลักสูตร

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.   ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
6.  การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
7.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
1.
2.
3.
4.
8.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.
2.
3.
4.
10.  องค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 1) วิสัยทัศน์ 3) มาตรฐานการเรียนรู้ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) สมรรถนะ 4) ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
11.  โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดเวลาเรียนตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
13.  ตัวชี้วัด “ท 1.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
14.   หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
15.  หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาเพิ่มเติม เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นรายวิชาลำดับที่ 4 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
16.  นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
17.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัด กำหนดคุณภาพของผู้เรียน และกำหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
18.  ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง 
1.
2.
3.
4.
19.   “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.