แบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหาร ชั้น ม. 2

10  I  By Amporn031
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
1.
2.
3.
4.
2.  บริเวณใดที่มีการย่อยอาหารมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ไขมันจะถูกย่อยที่อวัยวะใด
1.
2.
3.
4.
4.  หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ฟันน้ำนมมีกี่ซี่
1.
2.
3.
4.
6.  ต่อมน้ำลายมีกี่คู่
1.
2.
3.
4.
7.  อวัยวะใดทีทำหน้าที่ดูดกลับน้ำ
1.
2.
3.
4.
8.  เอนไฃม์เป็นสารประเภทใด
1.
2.
3.
4.
9.  ฟันของมนุษ์มีกี่ชุด
1.
2.
3.
4.
10.  ลำไส้เล็กมีกี่ส่วน
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz