แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5  I  By Bool
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  โรงเรีย........ พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
1.
2.
3.
4.
2.  ช้างตา...........  พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
1.
2.
3.
4.
3.  คุณครูไปทำงานที่............  ควรเติมประโยคใด
1.
2.
3.
4.
4.    คนผมยาวเป็นครูผู้ชายหรือผู้หญิง
1.
2.
3.
4.
5.   เวลาฝนตกมักได้ยินเสียง.................ร้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz