แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5  I  By Bool
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  โรงเรีย........ พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
1.
2.
3.
4.
2.  ช้างตา...........  พยัญชนะที่หายไปคือพยัญชนะใด
1.
2.
3.
4.
3.  คุณครูไปทำงานที่............  ควรเติมประโยคใด
1.
2.
3.
4.
4.    คนผมยาวเป็นครูผู้ชายหรือผู้หญิง
1.
2.
3.
4.
5.   เวลาฝนตกมักได้ยินเสียง.................ร้อง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.