แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

60  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
สวัสดีครับ ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ    เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ                     แบบทดสอบนี้ เป็นเพียงแนวทางการเตรีย สอบเท่านั้นครับ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ทฤษฏี X และ Y เป็นของใคร?
1.
2.
3.
4.
2.  ทฤษฏีการเสริมแรง เป็นของใคร
1.
2.
3.
4.
3.  เอลตัน มาโย   ได้กำหนดทฤษฎีใดไว้
1.
2.
3.
4.
4.  ปรัชญาใด ที่เน้นเนื้อหาสาระและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
1.
2.
3.
4.
5.  ปรัชญาใด ที่กล่าวว่า การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่
1.
2.
3.
4.
6.  เป้าหมายแห่งอนาคต สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความแย้ง ในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
8.  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อกรรมการสถานศึกษาอย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาควรเป็นการพัฒนาสิ่งเหล่านี้   ข้อใดมีสำคัญน้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
11.  ข้อใดเป็นมโนทัศน์พื้นฐาน ของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา
1.
2.
3.
4.
12.  ข้อใด คือ เครื่องมือในการนิเทศแบบคู่สัญญา  
1.
2.
3.
4.
13.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน
1.
2.
3.
4.
14.  “วิถีทาง (means) ที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์พึงปรารถนา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
15.  ข้อใดสอดคล้องกับการระบุความเสี่ยง ( Risk Identification)
1.
2.
3.
4.
16.  ลักษณะสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร
1.
2.
3.
4.
17.  กระบวนการของการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญเริ่มจากภารกิจ (Mission) จุดหมาย (goals) และแผน (plans) ที่จะให้บรรลุจุดหมาย (goal attainment) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
18.  สาวสวยกลัวอ้วนขณะเดียวกันก็หิว กลัวขาดสารอาหาร จึงสับสนว่าจะรับประทานอาหารเย็นดีหรือไม่  ถือว่าเป็นความขัดแย้งตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
19.  ทฤษฎีเชิงระบบ ( System Theory) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
20.  ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้ในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
21.  โรงเรียนได้รับงบประมาณSP2 ซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน 120,000 บาท สพท.แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ทันไตรมาสแรก มิฉนั้น จะตัดงบ  ท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร 
1.
2.
3.
4.
22.  ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย 4 ใหม่ ของ รมว.ชินวรณ์  บุณยเกียรติ
1.
2.
3.
4.
23.   กฎหมายฉบับใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
1.
2.
3.
4.
24.  อัตราส่วนการรับนักเรียน ระหว่างนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
1.
2.
3.
4.
25.  การส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านตามโครงการ SP2 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
1.
2.
3.
4.
26.  การจัดการศึกษาของชาติ  ข้อใดสำคัญที่สุด
1.
2.
3.
4.
27.        ข้อใด เป็นองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553
1.
2.
3.
4.
28.              เลขาธิการสพฐ. ดำรงตำแหน่งใดใน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
29.  ข้อใด คือ การไปศึกษาต่อภาคปกติประเภท ก. ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมฝึกอบรม ดูงาน ฯ พ.ศ. 2552
1.
2.
3.
4.
30.  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอย้ายกรณีใด
1.
2.
3.
4.
31.  ข้อใด คือ 3 เสาหลักในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1.
2.
3.
4.
32.  ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2552 - 2559
1.
2.
3.
4.
33.  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552-2559  มีการกำหนดแผนงานรีบด่วนระยะที่ 1 ในช่วงเวลาใด
1.
2.
3.
4.
34.  ท่านต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ท่านจะดำเนินการสิ่งใด เป็นลำดับแรก
1.
2.
3.
4.
35.  ข้อใดคือ สารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
36.  การตรวจรับพัสดุ  ต้องดำเนินการตรวจรับภายในกี่วัน  หลังจากผู้รับจ้างส่งของแล้ว
1.
2.
3.
4.
37.  อาคารเรียนที่สามารถดำเนินการรื้อถอนได้ มีอายุกี่ปี
1.
2.
3.
4.
38.  ปพ.๑ ป  หมายถึง
1.
2.
3.
4.
39.  เงินดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป  สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
40.  การเลือกหัวข้อที่จะทำการวิจัย ควรให้น้ำหนักความสำคัญข้อใด มากที่สุด
1.
2.
3.
4.
41.  ความตรงภายใน(Internal Validity)ของการวิจัย เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ
1.
2.
3.
4.
42.  ข้อใดเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
43.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม 
1.
2.
3.
4.
44.  กลยุทธ์ใดสำคัญที่สุดในการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1.
2.
3.
4.
45.  ข้อใด หมายถึง การบริหารภาครัฐแนวใหม่
1.
2.
3.
4.
46.  ข้อใด คือ องค์ประกอบที่สำตัญที่สุด ของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
1.
2.
3.
4.
47.  ก.ต.ป.น. คือ
1.
2.
3.
4.
48.  ข้อใด หมายถึง การซื้อด้วยวิธีพิเศษ
1.
2.
3.
4.
49.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ห้ามแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการใด
1.
2.
3.
4.
50.  ICT คือ
1.
2.
3.
4.
51.  CPU คือ
1.
2.
3.
4.
52.  การรับส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน คือ
1.
2.
3.
4.
53.  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา ควรมีหลักธรรมะ ข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
54.  ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนักวางแผน  แสดงว่า มีหลักธรรมะ ข้อใด
1.
2.
3.
4.
55.  ธรรมะ ข้อใดที่ผู้บริหารใช้แก้ปัญหา ความขัดแย้งได้ดีที่สุด
1.
2.
3.
4.
56.  นักการภารโรงของโรงเรียนประสงค์จะขอลาอุปสมบท  ใครเป็นผู้อนุญาต
1.
2.
3.
4.
57.  ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถเก็บรักษาเงินอาหารกลางวัน  ที่เป็นเงินสดได้วันละกี่บาท
1.
2.
3.
4.
58.  ปัจจุบันเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. และใช้จ่ายไม่หมด สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
1.
2.
3.
4.
59.  การก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนจำนวน 4 ห้อง งบประมาณ 45,000 บาท  ท่านจะใช้เงินหมวดใดจ่าย
1.
2.
3.
4.
60.  ท่านแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ท่านชี้แจงให้คณะกรรมการดังกล่าวเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.