แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ม.1

8 Questions  I  By Nutthasak on September 10, 2010
คำชี้แจง           ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบใ ้ครบทุกข้อ  เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ พิมพ์ใบคะแนน นำส่งครู

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
A.
B.
C.
D.
2.  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวที่ส่วนใด
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - 1 ปี   ได้ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัย 3 - 6 ปี
A.
B.
C.
D.
5.  วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ๆ
A.
B.
C.
D.
6.  โดยปกติเราใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการวัดการเจริญเติบโต
A.
B.
C.
D.
7.  เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
8.   ในช่วงวัยเด็กพัฒนาการด้านใดเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด่นชัดที่สุด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz