แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ม.1

8  I  By Nutthasak
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา   ม.1
คำชี้แจง           ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบใ ้ครบทุกข้อ  เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ พิมพ์ใบคะแนน นำส่งครู

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - 1 ปี   ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวที่ส่วนใด
1.
2.
3.
4.
5.   ในช่วงวัยเด็กพัฒนาการด้านใดเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด่นชัดที่สุด
1.
2.
3.
4.
6.   ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
1.
2.
3.
4.
7.  โดยปกติเราใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการวัดการเจริญเติบโต
1.
2.
3.
4.
8.  วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.