แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ม.1

8  I  By Nutthasak
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา   ม.1
คำชี้แจง           ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบใ ้ครบทุกข้อ  เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ พิมพ์ใบคะแนน นำส่งครู

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
1.
2.
3.
4.
2.  ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปฝังตัวที่ส่วนใด
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ในระยะก่อนเป็นตัวอ่อน (Ovum) จะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - 1 ปี   ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
6.  วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
7.  เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
8.   ในช่วงวัยเด็กพัฒนาการด้านใดเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด่นชัดที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.