แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา ม.1

8  I  By Nutthasak
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาสุขศึกษา   ม.1
คำชี้แจง           ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบใ ้ครบทุกข้อ  เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ พิมพ์ใบคะแนน นำส่งครู

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  วัยใดมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
2.   ข้อใดเป็นความหมายของการปฏิสนธิ
1.
2.
3.
4.
3.  โดยปกติเราใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการวัดการเจริญเติบโต
1.
2.
3.
4.
4.  ลักษณะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ในระยะก่อนเป็นตัวอ่อน (Ovum) จะมีการเจริญเติบโตอย่างไร
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัย 3 - 6 ปี
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของศีรษะเด็กแรกเกิด - 1 ปี   ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
8.  เด็กคนใดมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามพัฒนาการมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.