แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

5  I  By Small
ให้คลิ๊กเลือกคำตอบที่ถู ต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  12.35 + 18.65 มีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  28.75 + 24.93 มีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  1.23 x 0.5 มีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  31.8 - 16.28 มีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  8.63 + 20 + 4.59 มีค่าเท่ากับข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz