แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4

10  I  By Katoon_Naka
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4
คำชี้แจง .ให้นักเรียนใช้ is am are ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต อง

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
   I _________ a good student.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 2. 
  He ________ a policeman.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 3. 
   You ________ twelve years old.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 4. 
  There _______ a pen on the table.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 5. 
  ________they doctors?
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 6. 
  She _______ not a good girl.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 7. 
  The carpenters________ not in the field
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 8. 
  ________ he a good boy?
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 9. 
  He and She_______ not friends.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


 • 10. 
  We________ farmers.
  • A. 

   Is

  • B. 

   Am

  • C. 

   Are


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.