แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4

10 Questions  I  By Katoon_Naka on July 22, 2010
คำชี้แจง .ให้นักเรียนใช้ is am are ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต อง

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   I _________ a good student.
A.
B.
C.
2.  He ________ a policeman.
A.
B.
C.
3.   You ________ twelve years old.
A.
B.
C.
4.  There _______ a pen on the table.
A.
B.
C.
5.  ________they doctors?
A.
B.
C.
6.  She _______ not a good girl.
A.
B.
C.
7.  The carpenters________ not in the field
A.
B.
C.
8.  ________ he a good boy?
A.
B.
C.
9.  He and She_______ not friends.
A.
B.
C.
10.  We________ farmers.
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz