แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4

10  I  By Katoon_Naka
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4
คำชี้แจง .ให้นักเรียนใช้ is am are ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต อง

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   I _________ a good student.
1.
2.
3.
2.  He ________ a policeman.
1.
2.
3.
3.   You ________ twelve years old.
1.
2.
3.
4.  There _______ a pen on the table.
1.
2.
3.
5.  ________they doctors?
1.
2.
3.
6.  She _______ not a good girl.
1.
2.
3.
7.  The carpenters________ not in the field
1.
2.
3.
8.  ________ he a good boy?
1.
2.
3.
9.  He and She_______ not friends.
1.
2.
3.
10.  We________ farmers.
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.