แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องเส้นใยนำแสงและเลเซอร์)

20  I  By Pleiamsri
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่4เรื่องเส้นใยนำแสงและเลเซอร์)
ข้อสอบมี 2 ตอนตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15  ข้อตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวการส่งสัญญาณหรือการทำงานของเส้นใยแก้วนำแสง ใช้หลักการตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของเลเซอร์เกี่ยวกับด้านการแพทย์
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดต่างจากพวก
1.
2.
3.
4.
4.  นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้คิดค้นเลเซอร์และเสนอทฤษฎีเลเซอร์จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อ ค.ศ. 1954 คือใคร
1.
2.
3.
4.
5.  ผู้ประดิษฐ์เลเซอร์ตัวแรกของโลกได้สำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1960 คือใคร
1.
2.
3.
4.
6.  การทำงานของเส้นใยนำแสงอาศัยหลักการใด
1.
2.
3.
4.
7.  วัสดุที่ใช้ทำเส้นใยนำแสงควรเป็นสารชนิดใด
1.
2.
3.
4.
8.  ข้อใดที่ไม่ใช่สมบัติของเส้นใยนำแสง
1.
2.
3.
4.
9.  เส้นใยนำแสงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดใด                I  โทรศัพท์                           II  โทรทัศน์                         III  วิทยุ                                 IV  คอมพิวเตอร์                 V  โทรสาร
1.
2.
3.
4.
10.  แพทย์ใช้เส้นใยนำแสงมาทำศัลยกรรมโดยใช้วิธีใด
1.
2.
3.
4.
11.  เลเซอร์ หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
12.  ลำแสงเลเซอร์ได้นำมาใช้ในการเจาะรูหรือตัดแผ่นโลหะ เพราะมีสมบัติข้อใด                1.  เป็นเส้นตรง  ลำแสงแคบมาก                2.  มีความเข้มสูงมาก                3.  เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน                4.  สามารถรวมลำแสงให้เป็นจุดเดียวได้ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
13.  เครื่องเลเซอร์เครื่องแรกใช้สารต้นกำเนิดชนิดใดและลำแสงเลเซอร์มีสีอะไร ตอบตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
14.  เครื่องเลเซอร์ที่ใช้สารต้นกำเนิดชนิดใดซึ่งสามารถผลิตคลื่นที่มีความยาวพอเหมาะสำหรับใช้ในด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ใยแสงได้
1.
2.
3.
4.
15.  กล้องชนิดใดที่ใช้ติดตั้งในเรือดำน้ำไว้สำหรับส่องมองวัตถุเหนือผิวน้ำ
1.
2.
3.
4.
16.  เลเซอร์ คือ
17.  แสงเลเซอร์มีลักษณะดังนี้
18.  แสงเลเซอร์ของทับทิมมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร  นำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้
19.  แสงเลเซอร์ของสารกึ่งตัวนำมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร นำมาใช้ประโยชน์ดังนี้
20.  จงยกตัวอย่างการใช้แสงเลเซอร์ในด้านศัลยกรรมทางการแพทย์
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.