แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่1เรื่องส่วนประกอบของโลก

11  I  By Pleiamsri
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่1เรื่องส่วนประกอบของโลก
คำชี้แจง  ตอนที่ 1  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียวตอนที่ 2   จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ ห้ถูกต้อง

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ตอนที่ 1   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว1.  ข้อความใดเป็นจริงเกี่ยวกับโลกของเรา       1)  โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอน       2)  เปลือกโลกส่วนบนมีเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นดินเท่านั้น       3)  เปลือกโลกส่วนล่างประกอบด้วยหินบะซอลต์เท่านั้น
1.
2.
3.
4.
2.  กราฟในข้อใดแสดงอัตราส่วนของพื้นน้ำและพื้นดินบนพื้นผิวโลกได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  ให้ใช้ภาพส่วนหนึ่งของโลกที่แสดงส่วนประกอบชั้นต่างๆของโลกประกอบการตอบคำถามข้อ 3 – 9 กำหนดให้ A – D เป็นชั้นต่างๆของโลกหินไซอัลและหินไซมาพบได้ในเปลือกโลกชั้นใด
1.
2.
3.
4.
4.  ชั้นใดของโลกที่พบสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม
1.
2.
3.
4.
5.  ธาตุหลักที่พบในชั้น A และ B คือธาตุใด
1.
2.
3.
4.
6.  ชั้นใดของส่วนประกอบของโลกที่อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดตามลำดับ
1.
2.
3.
4.
7.  (1)  หินอัคนี และ (2) หินแกรนิต  พบได้ในชั้นใดของโลก
1.
2.
3.
4.
8.  ภูเขาไฟระเบิดมีสาเหตุมาจากหินในชั้นใดที่หลอมละลายและดันผ่านรอยแตกของเปลือกโลกพุ่งขึ้นมา
1.
2.
3.
4.
9.  ข้อใดแสดงชั้นต่างๆของโลกจากA         B        C       D  
1.
2.
3.
4.
10.  ข้อใดเรียงลำดับความหนาของชั้นต่างๆของโลกจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
11.  ตอนที่ 2   จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง1.  เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกในแนวดิ่ง                                                               ก.  แก่นโลกชั้นใน2.  พื้นผิวโลกส่วนที่เป็นพื้นดิน                                                                                ข.  12,755  km3.  ส่วนที่เป็นชั้นนอกสุดของโลก                                                                            ค.  แมนเทิล4.  หินไซมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม                       ง.  71% ของพื้นผิวโลก5.  ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลก หนาประมาณ 3;000 km                         จ.  แก่นโลก6.  ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลว ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิล   ฉ.  เปลือกโลกส่วนบน7.  ชั้นในสุดของโลกที่มีความประมาณ 3,440 km                                                ซ. 1 ใน 4 ของพื้นผิวโลก8.  ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด                                                            ฌ.  เปลือกโลกส่วนล่าง9.  ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร                                 ญ.  แก่นโลกชั้นนอก10.  เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกในแนวนอน                                                        ฎ.  เปลือกโลก
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.