แบบทดสอบชั้น ป.2

4  I  By Kaninsuk
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดสะกดต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดเป็นสระเสียงยาว
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดสะกดด้วยแม่กน
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz