แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ

2 Questions  I  By Sunee on July 27, 2010
คำชี้แจง  ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ  มีท้ั้งหมด  5  ข้อ  ให้กาเครื่องหมาย x  หน้าข้อ  ก  ข  ค  ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำที่สะกดตรงตามมาตราข้อใด เป็นคำไทยแท้
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทุกคำ
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade