แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ

2  I  By Sunee
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ
คำชี้แจง  ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ  มีท้ั้งหมด  5  ข้อ  ให้กาเครื่องหมาย x  หน้าข้อ  ก  ข  ค  ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำที่สะกดตรงตามมาตราข้อใด เป็นคำไทยแท้
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทุกคำ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.