แบบทดสอบวัดสมรรถนะครูภาษาไทย

25  I  By Krulerm
Please take the quiz to rate it.

คำแนะนำการทำข้อสอบ1.ป้อนชื่อของคุณครูที่ Your Name2.เริ่มทำข้อสอบ คลิกที่ StartQuize3.ทำเสร็จแล้ว คลิกที่ Submit My Answer

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม
1.
2.
3.
4.
5.
2.  คำว่าใครในข้อใดเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจง
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
4.  "พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง...................ลูก" ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง
1.
2.
3.
4.
5.
5.  กรุงเอเธนส์อยู่ไกล” คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำวิเศษณ์ประกอบคำใด
1.
2.
3.
4.
5.
6.  ข้อใดไม่ใช่ประโยคขอร้อง
1.
2.
3.
4.
5.
7.  “ผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากัน”ควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที
1.
2.
3.
4.
5.
8.    “ไหนบอกครูซิว่า เธอจะเป็นนักกีฬา______นักดนตรี” ควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง
1.
2.
3.
4.
5.
9.  ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
10.  คำจำกัดความที่สำคัญของ “อาขยาน” คือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
11.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
1.
2.
3.
4.
5.
12.  คำหรือข้อความที่ยังไม่จบ เราควรเขียนเครื่องหมายวรรคตอนใดต่อท้าย
1.
2.
3.
4.
5.
13.  นักเรียนคิดว่า สำนวนในข้อใดไม่ใช่สำนวนเปรียบเทียบ
1.
2.
3.
4.
5.
14.  “ให้เจ้าเป็น..........เด็กดี ให้เจ้ามี..........พลังให้เจ้าเป็น...........ความหวังของแม่ต่อไป”บทเพลงนี้ ควรเป็นโวหารประเภทใด
1.
2.
3.
4.
5.
15.  ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ “บทความ”
1.
2.
3.
4.
5.
16.  ประโยคในข้อใดไม่มีคำบอกท่าทีในประโยค
1.
2.
3.
4.
5.
17.  การพูดแบบแนะนำตัวเอง ควรเป็นข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.
18.  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้เขียนควรทำอย่างไรก่อนข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
5.
19.  คำในข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำ
1.
2.
3.
4.
5.
20.  พยางค์ใดไม่เป็นคำ
1.
2.
3.
4.
5.
21.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
1.
2.
3.
4.
5.
22.  เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
23.  “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
1.
2.
3.
4.
5.
24.  “ พูดไม่ออกเหมือน........... ”
1.
2.
3.
4.
5.
25.  ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรม ได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.