แบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5

8  I  By Boonyoo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่อง  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ชั้น ป.5
ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ ูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  แป้นป้อนข้อมูลเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
2.  แสดงผลออกมาเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ตัวเก็บข้อมูลเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  การเซื่อมต้องใช้เครื่องมือใด
1.
2.
3.
4.
5.
5.  ข้อใดคือวัสดุใช้บันทึกข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.  นักเรียนอยากเก่งการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.
7.  นักเรียนจะบันทึกลงเครื่องควรใช้คำสั่งใด
1.
2.
3.
4.
5.
8.  นักเรียนไม่เข้าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรไปถามใครจึงจเหมาะ
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.