แบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5

8  I  By Boonyoo
ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ ูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  แป้นป้อนข้อมูลเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
2.  แสดงผลออกมาเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ตัวเก็บข้อมูลเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  การเซื่อมต้องใช้เครื่องมือใด
1.
2.
3.
4.
5.
5.  ข้อใดคือวัสดุใช้บันทึกข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.  นักเรียนอยากเก่งการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.
7.  นักเรียนจะบันทึกลงเครื่องควรใช้คำสั่งใด
1.
2.
3.
4.
5.
8.  นักเรียนไม่เข้าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรไปถามใครจึงจเหมาะ
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz