แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ สอวน. ชีววิทยา ชุดที่ 1

20  I  By Biooui
 .   1
แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทบ วนความรู้สำหรับเตรียมตั สอบ สอวน. ชีววิทยารอบที่ 1 โดยภายในประกอบด้วยข้อสอ ที่อ้างอิงเนื้อหาในระดั มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหล ัก โดยเป็นโจทย์ที่แปลและดั แปลงมาจากหนังสือและตำรา ่างประเทศเป็นหลัก นักเรียนที่ต้องการทำแบบ ึกหัดชุดนี้ควรจะต้องอ่า แบบเรียน สสวท. ชีววิทยาให้จบทั้งหมด 6 เล่มก่อน จึงจะเป็นการประเมินความ ู้ความเข้าใจได้เป็นอย่า ดีขอให้นักเรียนทุกคนที่เข าทำข้อสอบชุดนี้โชคดีอาจารย์ศุภณัฐ ไพโรหกุลงานส่งเสริมศักยภาพนักเร ยนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล ย

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของกอลจิคอมเพล็กซ์ (Golgi complex)
1.
2.
3.
4.
5.
2.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่หลักของฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน (progesterone) ในรอบเดือนของเพศหญิง
1.
2.
3.
4.
5.
3.  โครงสร้างใดต่อไปนี้ในเมล็ดถั่วที่ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร
1.
2.
3.
4.
5.
4.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการลำเลียงน้ำในพืชไม้ยืนต้น
1.
2.
3.
4.
5.
5.  สัตว์ในกลุ่มใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเรเดียตา (radiata)
1.
2.
3.
4.
5.
6.  โรคกล้ามเนื้อฝ่อชนิดดูเชนน์ (Duchenne's muscular dystrophy) เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X (X-linked recessive inheritance) ถ้าชายคนหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อฝ่อ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
7.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. กระพี้ (sapwood) คือส่วนของท่อไซเล็มที่ตายแล้วแต่ยังสามารถลำเลียงน้ำได้อยู่ข. พืชใบเลี้ยงคู่จะมีการเจริญทุติยภูมิ (secondary growth) เนื่องจากมีเนื่อเยื่อเจริญด้านข้างค. วงปีของพืชเป็นส่วนของไซเล็นขั้นทุติยภูมิ (secondary xylem) ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
8.  กระบวนการจำลอง DNA (DNA replication) เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของการแบ่งเซลล์
1.
2.
3.
4.
5.
9.  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถกรองผ่านถ้วยโบวแมนส์ (Bowman's capsule)
1.
2.
3.
4.
5.
10.  โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่พบทั้งในไวรัสและเซลล์โพรคารีโอต
1.
2.
3.
4.
5.
11.  โครงสร้างในข้อใดต่อไปนี้ที่พบได้ทั้งเซลล์โพรคารีโอตและเซลล์ยูคารีโอต
1.
2.
3.
4.
5.
12. 
จงพิจารณาภาพถ่ายของพืชต่อไปนี้ พืชที่เห็นในภาพเกิดจากการขาดธาตุอาหารชนิดใด
1.
2.
3.
4.
5.
13.  ในพืช C3 เอนไซม์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการรวมตัวของ CO2 กับสารอินทรีย์คือเอนไซม์ใด
1.
2.
3.
4.
5.
14.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีไกลโคไลซิส (glycolysis)
1.
2.
3.
4.
5.
15.  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. เอนโดสเปิร์มของพืชจะมีพันธุกรรมจากฝ่ายแม่เพียงอย่างเดียวข. เอนโดสเปิร์มของพืชเกิดจากการปฏิสนธิของสเปิร์มในละอองเรณูและโพลาร์นิวคลีไอค. จำนวนชุดของเอนโดสเปิร์มจะมี 3 ชุด (triploid)ข้อใดต่อไปนี่้กล่าวถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
16.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของน้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
1.
2.
3.
4.
5.
17.  ATP (adenosine triphosphate) จัดเป็นสารเก็บพลังงานสูงที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต กระบวนการใดต่อไปนี้ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ ATP โดยตรง
1.
2.
3.
4.
5.
18.  ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ (large intestine)
1.
2.
3.
4.
5.
19.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (phylum Arthropoda)
1.
2.
3.
4.
5.
20. 
จงพิจารณาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงต่อไปนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นโครงสร้างส่วนใดและมาจากพืชชนิดใด
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.