แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

5 Questions  I  By Suparataor on July 27, 2010
แบบทดสอบจุดประงสงค์  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.1คำชี้แจง  :  จงเลือกตอบคำถามที่ถูกต้ งเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นจำนวนเต็ม
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใด  คือผลลัพธ์ของ  (-15)+14-(-5)
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดคือผลลัพธ์ของ  (-45)+(-5)
A.
B.
C.
D.
5.  ข้อใดเป็นจริง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz