แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

5  I  By Suparataor
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์  ชั้น ม.1
แบบทดสอบจุดประงสงค์  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.1คำชี้แจง  :  จงเลือกตอบคำถามที่ถูกต้ งเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นจำนวนเต็ม
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด  คือผลลัพธ์ของ  (-15)+14-(-5)
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดคือผลลัพธ์ของ  (-45)+(-5)
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นจริง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.