แบบทดสอบสังคมศึกษา ชั้น ป. 5

10  I  By Kasem09
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบสังคมศึกษา  ชั้น  ป.  5
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ปฐมเทศนามีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  กระทรวงใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าขาย
1.
2.
3.
4.
4.  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นการทำบุญที่มุ่งให้จิตสงบ
1.
2.
3.
4.
6.  หลักการในข้อใด ที่เหมือนกันทุกศาสนา
1.
2.
3.
4.
7.  สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบของศาสนา
1.
2.
3.
4.
8.  ศาสนามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  วันใดเป็นวันรำลึกการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
1.
2.
3.
4.
10.  หลักธรรมในข้อใดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.