Take Another Quiz

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนรู้ที่ 3

10
    3

คำชี้แจง                ;      1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น           กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้   2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้             ;           จุดประสงค์การเรียนรู้               1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยา าสตร์ได้               2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิ ยาศาสตร์ในการเรียนวิทยา าสตร์ได้               3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน               4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Questions and Answers