แบบทดสอบหลังเรียน ชุดการเรียนรู้ที่ 3

10  I  By Noppadon
    3
คำชี้แจง                ;      1.  ให้นักเรียนกาเครื่องหมา   ´   ทับตัวอักษร  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดลง น           กระดาษคำตอบที่ครูแจกให้   2. ห้ามขีด เขียน หรือ เครื่องหมายใด  ๆ ลงใน แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใช้กระบวน ารทางวิทยาศาสตร์ในการเร ยนวิทยาศาสตร์ได้             ;           จุดประสงค์การเรียนรู้               1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยา าสตร์ได้               2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิ ยาศาสตร์ในการเรียนวิทยา าสตร์ได้               3. นักเรียนทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม   และความอดทน               4. นักเรียนเรียนอย่างมีควา สุข และสามารถนำความรู้ที่ได ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1. 
จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
2. 
จากข้อมูลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
3. 
ข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
4. 
จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.  สิ่งที่เป็นสาเหตุ  ที่ทำให้เกิดผลต่างๆ  หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่  คือตัวแปรชนิดใด
1.
2.
3.
4.
6. 
จากข้อมูลอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
7.  ข้อใดต่อไปนี้คือ  ความหมายของสมมติฐาน
1.
2.
3.
4.
8. 
จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
9. 
จากข้อมูลคือขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
10.  ในกระบวนการแก้ปัญหาหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์  มักมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายอย่าง  เราเรียกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการทดลองว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.