แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5

20  I  By Rattiya
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ลวดสปริงอันหนึ่งวางอยู่บนพื้นเกลี้ยง ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นกับผนังส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีมวล 2     กิโลกรัมติดไว้ ถ้าออกแรง 5 นิวตันดึง ทำให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมื่อปล่อยมือจะเคลื่อนที่    แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยคาบเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
2.  2.คลื่นผิวน้ำเมื่อถูกทำให้กระเพื่อมขึ้นลงจากระดับสมดุล 300 รอบในเวลา 1 นาที ระยะระหว่าง     สันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 2 เซนติเมตร คลื่นขบวนนี้ มีอัตราเร็วเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
3.  3.คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้น     คลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา?
1.
2.
3.
4.
4.  4.ถ้าให้คลื่นน้ำที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก    โดยที่หน้าคลื่นขนานกับแนวแบ่งเขตระหว่างน้ำตื้นและน้ำลึก คุณสมบัติใดของคลื่นที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง?
1.
2.
3.
4.
5.  5.คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม     ถ้ามุมตกกระทบมีขนาด 30 องศา มุมหักเหมีขนาดเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
6.  6. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกัน ให้คลื่นมีความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร ณ จุดที่ห่างจาก S1    และ S2 มีระยะ 15 และ 20 เซนติเมตร ตามลำดับ ณ จุดนั้นจะมีการแทรกสอด   อยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง?
1.
2.
3.
4.
7.  7.S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำ อยู่ห่างกัน 18 เซนติเมตร ให้คลื่นเฟสตรงกัน มีความถี่และ   แอมพลิจูดเท่ากันความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร บนแนว S1 S2 จะเกิดจุดบัพกี่จุด?
1.
2.
3.
4.
8.  8.เชือกเส้นหนึ่งปลายข้างหนึ่งถูกตรึงแน่น ปลายอีกข้างหนึ่งผูกติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นที่สั่นด้วยความถี่ 30      เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 3 loop ถ้าใช้เชือกยาว 1.5 เมตร อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกเป็นเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
9.  9.คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร?
1.
2.
3.
4.
10.  10.ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งมีสายแขวนยาว 2 เมตร ใช้เวลาในการสั่นครบรอบ 2 วินาที ถ้าเปลี่ยนสายแขวนยาว 1     เมตร ลูกตุ้มจะสั่นได้กี่รอบต่อวินาที?
1.
2.
3.
4.
11.  11.ใช้ปลายดินสอจุ่มลงในน้ำ 20 ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที ปรากฏว่าคลื่นลูกแรกวิ่งชนขอบภาชนะที่ห่างจากปลายดินสอออกไป 40 เซนติเมตร ภายในเวลา 10 วินาที จงหาระยะห่างของสันคลื่นที่อยู่ติดกันว่ามีค่าเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
12.  12.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหลักการรวมกันได้ของคลื่นถูกต้องที่สุด?
1.
2.
3.
4.
13.  13.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับจุดปฏิบัพได้ถูกต้อง?
1.
2.
3.
4.
14.  14. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ให้ความยาวคลื่น 4 เซนติเมตรเท่ากันและมีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 8 เซนติเมตร     แนวปฏิบัพทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์นี้มีทั้งหมดกี่แนว?
1.
2.
3.
4.
15.   15.คุณสมบัติใดของคลื่นที่ใช้อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งได้ดีที่สุด?
1.
2.
3.
4.
16.  16.ระยะห่างระหว่างจุดปฏิบัพกับจุดปฏิบัพ ที่อยู่ถัดไปของคลื่นนิ่งเป็น 12.5 เซนติเมตร คลื่นมีอัตราเร็ว 75 เซนติเมตรต่อวินาที ความถี่ของคลื่นนิ่งมีค่าเท่าใด?
1.
2.
3.
4.
17.  17.เราสามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งได้ง่ายที่สุด โดยการทำให้คลื่นต่อเนื่องแผ่ไปถึงขอบเขตสุดท้ายของตัวกลาง เมื่อไปถึงแล้วจะเกิดอะไรกับคลื่นนี้
1.
2.
3.
4.
18.  18.ลวดขึงตรึงติดกำแพงด้วยลวดเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร ถ้าทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.4 เมตร จงหาจำนวนปฏิบัพทั้งหมด (ลวดขึงตรึง 2 ด้าน)
1.
2.
3.
4.
19.  19.เส้นด้ายปลายข้างหนึ่งผูกติดเครื่องเคาะสัญญาณที่สั่นด้วยความถี่  50  เฮิร์ต ปลายอีกข้างผูกกับตะปู ถ้าคลื่นในเส้นเชือกมีอัตราเร็ว  2  เมตร/วินาที เมื่อเปิดเครื่องเคาะสัญญาณ จะเห็นลูปบนเส้นด้ายกี่ลูป กำหนดเชือกยาว  10  เมตร
1.
2.
3.
4.
20.  20. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ อยู่ห่างกัน  4  เซนติเมตร ทำให้เกิดคลื่นน้ำความยาวคลื่น  1 เซนติเมตร  จงหาว่าในระหว่าง S1 และ S2  มีแนวบัพกี่แนว 
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.