แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.4

10  I  By BOONCHAN
Please take the quiz to rate it.

 .4

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. นาฏศิลป์ไทย มีลักษณะอย่างไร
1.
2.
3.
4.
2.  2.  จากภาพเป็นนาฏศิลป์ประเภทใด
1.
2.
3.
4.
3.  3. ข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ภาคเหนือ
1.
2.
3.
4.
4.  4. การร่ายรำทางภาคเหนือ เราเรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
5.  5.  จากภาพเป็นท่ารำเลียนแบบธรรมชาติข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  6. จากภาพเป็นการแต่งกายตามข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  7. จากภาพ หมายเลขหนึ่ง เรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
8.  8. จากภาพ หมายเลข 5 เรียกว่าอะไร
1.
2.
3.
4.
9.  9. ท่ารำนาฏศิลป์กำเนิดจากสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
10.  10. นาฏศิลป์พื้นเมืองเน้นรูปแบบใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.