แบบทดสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2544

20  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2544
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
  • A. 

   นามธรรม

  • B. 

   เป็นภาษาสากล

  • C. 

   มีความสมบูรณ์ในตัวเอง

  • D. 

   เป็นธรรมชาติทุกข้อ


 • 2. 
  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพจะต้องมีความสมดุลในข้อใด
  • A. 

   สาระความรู้ ควบคู่ คุณธรรม

  • B. 

   ทักษะกระบวนการ ควบคู่ จริยธรรม

  • C. 

   สาระความรู้ ควบคู่ ค่านิยม

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นของผู้เรียน
  • A. 

   การให้เหตุผล

  • B. 

   ความคิดสร้างสรรค์

  • C. 

   การสร้างโจทย์ปัญหา

  • D. 

   การเชื่อมโยงความรู้


 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 1
  • A. 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ สามมิติ

  • B. 

   มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่างๆของจำนวน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ได้

  • C. 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้

  • D. 

   เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 1 ทุกข้อ


 • 5. 
    ข้อใดไม่ใช่คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2
  • A. 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ปริมาตร และความจุ สามารถวัดปริมาณดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

  • B. 

   สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและแก้สมการได้

  • C. 

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้

  • D. 

   เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 ทุกข้อ


 • 6. 
        มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลง [ transformation ] ทางเรขาคณิต เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 7. 
               ความสามารถในการอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพ เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 8. 
         การแก้ปัญหาโดยทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ  เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 9. 
   ความรู้เรื่องตรีโกณมิติไปคาดคะเนระยะทาง เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 10. 
  สาระที่เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีกี่สาระ
  • A. 

   4 สาระ

  • B. 

   5 สาระ

  • C. 

   6 สาระ

  • D. 

   7 สาระ


 • 11. 
   ข้อใดไม่ใช่ สาระที่เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
  • A. 

   จำนวนและการดำเนินการ

  • B. 

   การคำนวณ

  • C. 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น

  • D. 

   เป็นสาระทุกข้อ


 • 12. 
               การใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ [ spatial reasoning ] เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
  • A. 

   การวัด

  • B. 

   เรขาคณิต

  • C. 

   พีชคณิต

  • D. 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น


 • 13. 
  การวิเคราะห์แบบรูป [  pattern ] เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
  • A. 

   การวัด

  • B. 

   เรขาคณิต

  • C. 

   พีชคณิต

  • D. 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น


 • 14. 
    การเข้าใจวิธีการทางสถิติ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
  • A. 

   การวัด

  • B. 

   เรขาคณิต

  • C. 

   พีชคณิต

  • D. 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น


 • 15. 
    การนำนิพจน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
  • A. 

   การวัด

  • B. 

   เรขาคณิต

  • C. 

   พีชคณิต

  • D. 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น


 • 16. 
  การรู้จำนวนอตรรกยะและจำนวนจริง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 17. 
         บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดในระบบเดียวกันได้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 18. 
  บอกสมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 19. 
             บอกได้ว่า เหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้แผนภาพแทนเซ็ต  [ Venn – Euler Diagram ]  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


 • 20. 
        อธิบายลักษณะของรูปที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนบนระนาบพิกัดฉากได้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.