แบบทดสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2544

20  I  By Rongjo
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร 2544
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
1.
2.
3.
4.
2.  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพจะต้องมีความสมดุลในข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใดไม่ใช่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่ คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.    ข้อใดไม่ใช่คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2
1.
2.
3.
4.
6.        มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลง [ transformation ] ทางเรขาคณิต เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
7.               ความสามารถในการอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพ เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
8.         การแก้ปัญหาโดยทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ  เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
9.   ความรู้เรื่องตรีโกณมิติไปคาดคะเนระยะทาง เป็นคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
10.  สาระที่เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์มีกี่สาระ
1.
2.
3.
4.
11.   ข้อใดไม่ใช่ สาระที่เป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
1.
2.
3.
4.
12.               การใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ [ spatial reasoning ] เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
1.
2.
3.
4.
13.  การวิเคราะห์แบบรูป [  pattern ] เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
1.
2.
3.
4.
14.    การเข้าใจวิธีการทางสถิติ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
1.
2.
3.
4.
15.    การนำนิพจน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระใด
1.
2.
3.
4.
16.  การรู้จำนวนอตรรกยะและจำนวนจริง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
17.         บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดในระบบเดียวกันได้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
18.  บอกสมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
19.             บอกได้ว่า เหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้แผนภาพแทนเซ็ต  [ Venn – Euler Diagram ]  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
20.        อธิบายลักษณะของรูปที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนบนระนาบพิกัดฉากได้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.