ข้อสอบวิชาภาษาชั้น ป. 1

3 Questions  I  By Shutima on July 22, 2010
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป 1

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำในข้อใดมีตัวสะกดในแม่ ก กา
A.
B.
C.
2.  คำในข้อไดมีพยัญชนะต้นเป็นตัวสะกด
A.
B.
C.
D.
3.    คำว่า  ไม้   มีวรรณยุกต์ใด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz