แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง พยัญชนะไทย

10 Questions  I  By Sayamon on July 19, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พยัญชนะไทยมี่ทั้งหมดกี่ตัว
A.
B.
C.
2.  พยัญชนะตัวที่๔คือตัวอะไร
A.
B.
C.
3.  อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว
A.
B.
C.
4.  อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
A.
B.
C.
5.  อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว
A.
B.
C.
6.  พยัญชนะไทยแบ่งเป็นกี่หมุ่
A.
B.
C.
7.  อักษรกลางผันได้กี่เสียง
A.
B.
C.
8.  อักษรสูงผันได้กี่เสียง
A.
B.
C.
9.  ฉ  จัดอยู่ในอักษรหมู่ใด
A.
B.
C.
10.  น  เป็นอักษรหมู่ใด
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade