แบบทดสอบภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

14 Questions  I  By Waychanigar on July 19, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดมีคำนามบอกหมวดหมู่
A.
B.
C.
D.
2.  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
3.  ข้อใด ไม่มี อาการนาม
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดมีคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึง
A.
B.
C.
D.
5.  คำว่า "ใคร" ในข้อใดเป็นสรรพนามใช้ถาม
A.
B.
C.
D.
6.  ข้อใดมีอกรรมกริยา
A.
B.
C.
D.
7.  คำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ขยายนาม
A.
B.
C.
D.
8.  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "ละครเรื่องนี้ ……… คนเล่น ………… คนดูต่างสนุกสนานพอ ๆ กัน"
A.
B.
C.
D.
9.  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "แสนเป็นนักมวย …… เบิร์ดเป็นนักร้อง"
A.
B.
C.
D.
10.  คำอุทานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมหน้าข้อความ " ………….. ใครมาทำห้องเรียนสกปรกอีกแล้ว"
A.
B.
C.
D.
11.  บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน  คำว่า "ใกล้"  ใน   ประโยค  เป็นคำชนิดใด
A.
B.
C.
D.
12.  ผมต้องการพูดกับเขา  แต่เขาไม่ยอมพูดกับ ผม  คำว่า "แต่"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด
A.
B.
C.
D.
13.  ประโยคในข้อใดมีคำอุทาน
A.
B.
C.
D.
14.  ชนิดของคำมีกี่ชนิด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade