แบบทดสอบคณิต ป . 1

10  I  By Kibkob
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิต ป . 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1.  12 +  15  =  
  • A. 

   30

  • B. 

   27

  • C. 

   26

  • D. 

   24


 • 2. 
  2.  24 + 17  =
  • A. 

   41

  • B. 

   39

  • C. 

   31


 • 3. 
  3.  75 + 25  =
  • A. 

   100

  • B. 

   200

  • C. 

   300


 • 4. 
  4.  125  +  215  = ก.  380ข.  350ค.  340ง.  330
  • A. 

   380

  • B. 

   350

  • C. 

   340


 • 5. 
  5.  37  +  42  = ก.  78ข.  79ค.  80ง.  81
  • A. 

   78

  • B. 

   79

  • C. 

   80


 • 6. 
  6.  58  +  14  = ก.  85ข.  72ค.  92ง.  82
  • A. 

   92

  • B. 

   82

  • C. 

   72


 • 7. 
  7.  19  +  19  =
  • A. 

   38

  • B. 

   37

  • C. 

   36


 • 8. 
  8.  55  +  55  =
  • A. 

   110

  • B. 

   113

  • C. 

   210


 • 9. 
  9.  48  +  52  =
  • A. 

   90

  • B. 

   100

  • C. 

   110


 • 10. 
  10.  77  +22   =
  • A. 

   88

  • B. 

   99

  • C. 

   109


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.